Ordning och reda

ANSVAR FÖR ORDNINGEN

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

FÖR VEM GÄLLER REGLERNA

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

VAD HÄNDER OM ORDNINGSREGLERNA INTE FÖLJS

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna, att följa dessa. Därefter, om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.

HAR DU FRÅGOR

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1. Om allmän aktsamhet

 • Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

2. Om säkerhet

 • Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
 • Placera inga föremål i entréer, trapphus, källar- och förrådsgångar som kan hindra utrymning t ex vid brand.
 • Din lägenhet bör vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.
 • Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.
 • Rökförbud gäller i alla allmänna utrymmen som trapphus, hissar, källargångar, förråd, tvättstugor m.m.

3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

4. Balkonger och uteplatser

Balkonger och uteplatser får inte användas för:

 • Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
 • Skakning av mattor, sängkläder m.m.
 • Grillning med kol.

Se till att dörrar är ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

5. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

6. Tvättstuga

Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

 • Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrum och inte ställas utanför porten eller på gården.
 • Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i trapphusen.

8. Gården

 • Gården får användas för privata arrangemang. Bokning av gården sker genom att informera övriga bostadsrättsinnehavare per e-post om datum och tid för planerat arrangemang.
 • Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.
 • Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m.m. samlas ihop efter dagens slut och lämnas på anvisad förvaringsplats.
 • Gården får inte användas för bollspel.
 • Gården får inte användas för reparationer eller renovationer som inte är relaterade till lägenhetsunderhåll.
 • Gården får inte användas för grillning med kol.

9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

 • Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummet. Vänligen respektera indelningsordningen av miljö- och kostnadshänsyn.
 • Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet.
 • Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.
 • Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme, föreningen betalar för varje tömning.
 • Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i soprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation.
 • Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.

10. Källare

 • I källaren får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats.
 • Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras.
 • Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare.

11. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

12. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor.

13. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn:

 • Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trapphus, hiss och tvättstuga.
 • Undvik att köra tvätt- och diskmaskiner mellan 22.00 och 7.00.
 • Bygg- och hantverksarbete, som att hamra, spika eller borra, är inte tillåtet efter kl. 21.00.
 • Har du fest, informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att du kommer att störa.
 • Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagt från lägenheten.

14. Andrahandsuthyrning

 • Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke.
 • Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.
 • Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

15. Lägenhetsunderhåll

 • Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.
 • Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras.
 • Det är särskild viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Spola inte ner föremål som kan orsaka stopp i WC. Anmäl snarast stopp eller andra felaktigheter i fråga om avlopp till fastighetsskötaren.

16. Förändringar i lägenheten

 • Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.
 • Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum.
 • Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter i gång!
 • Tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

17. Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar din lägenhet.

18. Föreningens stadgar

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 12 juni 2014 att gälla fr.o.m. den 1 juli 2014.

Bifogade filer