Andrahandsuthyrning

Föreningen beslutade iom uppdateringen av föreningens stadgar rätt för föreningen att ta ut en avgift från medlem i samband med uthyrning av lägenhet i andra hand.

Ansökan om att hyra ut lägenhet i andra hand görs till styrelsens mail [javascript protected email address] och ska innehålla namn på tilltänkt hyresgäst, ett utkast på hyresavtal där tidbegränsningen för uthyrningen ska framgå samt skäl för önskad uthyrning.

Nedan finnes citat ut förenings stadgar.

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
[...]
 
Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas i förskott av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.
 
47 § Andrahandsupplåtelse
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.