Trivselregler

Som medlem i Brf Trumslagaren 1 delar du ett gemensamt ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Nedan följer de regler som gäller och som kompletterar stadgarna.

 

DET HÄR BÖR DU VETA

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du rättigheter och skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och är därför skyldig att följa ordningsreglerna.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen 2019-02-13 och gäller fr.o.m. 2019-02-13 tills styrelsen beslutar om ändring.

 

FÖR VEM GÄLLER REGLERNA?

Trivselreglerna gäller för samtliga som vistas i fastigheten som tex. Övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende, andrahandshyrare och hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.

 

HAR DU FRÅGOR?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen på mailadress: brftrumslagaren@hotmail.com

 

1. ALLMÄN AKTSAMHET

 • Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för drift, underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med fastighetsansvarig (se information på anslagstavlan i trapphuset). Akutnummer till  fastighetsjour finns på samma tavla.
 • Vid brand eller allvarlig olycka ring 112!

 

2. SÄKERHET

 • Kontrollera att porten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Detsamma gäller källar- och garagedörrar.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Ge aldrig ut portkoder till okända personer
 • Din lägenhet ska enligt bostadsrättslagen vara utrustad med fungerande brandvarnare.
 • Se till att ditt postfack töms regelbundet.

 

3. GEMENSAMMA KOSTNADER

Var sparsam med varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Kostnader för el i gemensamma utrymmen, städning av trapphus/hiss betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

 

4. BALKONGER

Balkonger får inte användas för:

 • Skakning av mattor, sängkläder m.m. i större omfattning.
 • Inga fimpar får kastas ned på gatan eller innergården.
 • Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket för att förhindra rasrisk.

För inglasning av balkong eller uppsättande av markiser krävs bygglov från Järfälla Kommun samt tillstånd av styrelsen.

 

5. TRAPPHUS OCH ENTRÉ

Trapphus och entréer skall alltid hållas fria från skräp och övrigt för full framkomlighet och för utrymnningssynpunkt samt risk för brand.

Det är inte tillåtet att ställa tex. hushållssopor, tidningar och tomglas någonstans inom fastighetens allmänna ytor, inomhus som utomhus.

 

6. HISSEN

Vid felanmälan, kontakta i första hand styrelsen som gör en anmälan till KONE som sköter driften av våra hissar. Anledningen till detta är för att undvika flertal felanmälningar.

 

7. TVÄTTSTUGA OCH FÖRENINGSLOKAL

Föreningen har ingen gemensam tvättstuga eller föreningslokal.

 

8. CYKEL, BARNVAGN MM

Barnvagnar, cyklar och rullatorer skall förvaras i Barnvagns- och cykelrum, cyklar kan även ställas i cykelställ utomhus. Barnvagnar, cyklar och rullatorer får i ej placeras i entrén/trapphus. Barnvagns- och cykelrum finns i källarplan, plan 0.

 

9. GARAGE

Brf Trumslagaren 1 förfogar över 24 garageplatser. Corepark sköter uthyrningen av garageplatserna. Tillträde in och ut från garaget sker med din bricka, alternativ via en fjärrkontroll som beställs från uthyraren. För att hyra en parkeringsplats, kontakta Corepark direkt: 08-650 02 15.

 • Cyklar är ej tillåtna i garaget, vi hänvisar till cykelförråden.
 • Lösa föremål så som tex. barnstolar, rengöringsmedel, pulkor, bildäck etc är ej tillåtna att förvara i garaget.

 

10. AVFALLSHANTERING, ELAVFALL OCH KEMISKA PRODUKTER

 • Kasta inget annat än papper, plast samt restavfall i de angivna gemensamma sopnedkasten belägna på innergården.
 • Kartong, metall, glas, batterier och plast lämnas och sorteras i grovsoprummet vid Drakengatan 5 alternativt vid annan återvinningsstation. Elektronikavfall (t.ex. datorer och tv-apparater), färg, andra kemiska produkter får inte lämnas i soprummet, detta lämnas på en lämplig återvinningscentral.
 • Matavfall mals ned i avfallskvarnen i ditt kök.

 

11. KÄLLARFÖRRÅD

Endast personliga tillhörigheter får förvaras i det förråd som tillhör respektive lägenhet. Inget får placeras i gångarna eller andra utrymmen. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd då det ökar stöldrisken. Ditt förråd ska alltid vara låst, även om de står tomt.

 

12. PARABOLANTENN

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

 

13. GRILLNING

Grillning med kolgrill är förbjudet.

All grillning är förbjuden på inglasade balkonger.

 

14. STÖRNINGAR

För att alla ska trivas är det viktigt att visa respekt och hänsyn till samtliga i föreningen. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Detta gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trappa, hiss och garage.

Några exempel på vad lagen menar (7 kap 9 § bostadsrättslagen):

Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att skrika. Man bör inte spela högt på musikanläggning, musikinstrument eller ha tv:n på alltför högt.

 • Man får inte föra oväsen i trapphuset. Detta gäller även besökare till lägenheten.
 • Husdjur får inte skälla eller yla så att grannar störs.

Reglerna gäller dygnet runt, men är extra angelägna att följa från kl. 22.00 på kvällen till klockan 08.00 på vardagar och kl. 09.00 på helgen. Om ni planerar att ha fest rekommenderas det att ni informerar era närmaste grannar.

 

15. BYGGA OCH RENOVERA

Informera alltid styrelsen samt grannar när renovering skall ske. Lägg bullriga jobb så som borrning m.m på vardagar mellan 08.00 och 17.00, helg mellan 10.00 och 17.00.

 

16. ANDRAHANDSUTHYRNING

Ansökan om andrahandsuthyrning sker direkt till Styrelsen, epost: brftrumslagaren@hotmail.com. För konsekvens vid olovlig uthyrning vänligen läs: https://egrannar.se/brftrumslagaren1/sida/id/6020/ samt stadgarna.

 

17. LÄGENHETSUNDERHÅLL

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att underhålla framgår av föreningens stadgar (https://egrannar.se/brftrumslagaren1/sida/id/6021/).

Till lägenheten räknas bl.a. lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Föreningen tillhandahåller inte någon reparationsfond för inre underhåll. Bostadsrättsinnehavare ansvarar själva för att rensa avlopp i kök och badrum.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Åtgärd av vattenskador kan kosta mycket pengar och kan leda till stort obehag för samtliga som drabbas.

 

18. FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN

Väsentliga förändringar kräver styrelsens tillstånd. Med väsentliga förändringar avses ingrepp i bärande konstruktion, ändringar av vatten- och/eller avloppsledningar eller sådant som är till påtaglig skada för föreningen. Ibland kan det också behövas bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

 

19. RÖKNING

Rökning är förbjudet i föreningens allmänna ytor.

 

20. RASTNING AV HUNDAR

Hundar får ej rastas inom fastigheten, detta innefattar även innegården.