Våra trivselregler

TRIVSELREGLER och ORDNINGSREGLER

för Brf Erikstorp 8    

antagna den 1 juni 2010, reviderade december 2015

 

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler och ordningsregler:

Ansvar för ordningen

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvar för att se till att stadgar och andra regler följs. Detta innebär i sin tur att vi alla ansvarar för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är skyldiga att känna till och att rätta sig efter trivselreglerna. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldighet mot föreningen och övriga medlemmar.

Försök att ha en rak och öppen attityd mot dina grannar.

Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med fastighetsskötaren och i andra hand jouren.

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare utan även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster och för föreningens hyresgäster.  

Vad händer om trivselreglerna inte följs

Enligt bostadsrättslagen kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om vederbörande skall få bo kvar om trivselreglerna inte följs. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots uppmaning inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har du frågor

Har du frågor och funderingar över något som tas upp i dessa trivselregler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Styrelsen ger med jämna mellanrum ut Styrelsen informerar där många frågor behandlas.     

Styrelsen sammanträder som regel varje månad och meddelande till styrelsen kan lämnas i styrelsens brevlåda, underskriven.

Allmän aktsamhet och hänsyn

Trivselreglerna har tillkommit för att underlätta samvaron mellan föreningens medlemmar samt för att öka trivseln inom föreningen.

  • Tänk på att vi lever i ett kollektiv och att vi måste ta hänsyn till våra grannar och övriga medlemmar i föreningen.
  • Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
  • För allas trevnad tänk på att visa respekt och omtanke för dina grannar.

 

Allmän säkerhet

Kontrollera noga att alla dörrar i fastigheten som ska vara låsta går i lås efter in och utpassering. Te x dörren till vindsutrymmet, källaren, gården o tvättstugan. 

Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen och lämna inte ut portkoden till obehöriga.

Brandsäkerhet

På grund av brandsäkerhet får ingenting förvaras i entré eller trappuppgång förutom i avsett utrymme.

Detta beror på att trappuppgången är en utrymningsväg och inte får innehålla föremål som kan hindra eller försvåra utrymning.

Rökning är inte tillåten i fastighetens allmänna utrymmen och att kasta fimpar från fönster och balkonger är självklart förbjudet.

Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.

Var extra försiktig i samband med grillning.

Lägenheter

Bostadsrättsinnehavare/hyresgäst får ej utan styrelsens medgivande göra ändring i lägenhetens fasta inredning. Vid större renoveringar krävs skriftligt samtycke från styrelsen. Vid osäkerhet är det bättre att fråga än att låta bli. Om du gjort ändringar som styrelsen inte skulle godkänt kan du bli skadeståndsskyldig. Tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför störande arbeten i lägenheten. Se regler för störningar.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och vad som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas i fönster och dörrar samt inner- och ytterdörrar. 

Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Vid renovering i våtutrymmen skall arbeten utföras på ett fackmannamässigt sätt samt enligt gällande branschregler.

Andrahands-uthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.

Störningar/ Renovering

För att alla ska trivas är det viktigt att vi inte stör varandra och alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Bostadsrättslagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan bli uppsagd från sin lägenhet. 

Om du blir störd vid upprepade tillfällen, kontakta i första hand den granne det gäller och prata om saken, nästa steg är att kontakta styrelsen.

Störande ljud och arbeten som t ex borrning eller renovering skall ske mellan 08.00-18.00 måndag-fredag och under lördagar och söndagar och helgdagar 10.00-16.00 Om du vet att du kommer att renovera och därför störa skall detta anslås i trappan. Här skriver du vem du är, under vilken tidsperiod arbetet kommer att ske samt var du kan nås.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåtet inom föreningens område på grund av det riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur.

Tvättstuga

I föreningens tvättstuga finns ordningsregler som för allas trevnad ska följas. Tider för tvättning är måndag – söndag 08.00-20.00 torkmöjligheter finns fram till 21.00. Därefter får tvättstugan inte användas! Det stör när man öppnar och stänger dörren (tänk på de som bor ovanför). Om nyckeln inte är tagen 2 timmar efter bokad tvätt-tid har någon annan rätt att använda tiden. Efter användandet ska tvättstugan städas och filter i torktumlaren rensas på ludd.

Cyklar

Cyklar ska förvaras i cykelrum eller parkeras på därför avsedd plats för cyklar. Medlemmar ansvarar själva för att forsla bort cyklar som räknas som skrot.    

Gården

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

Gårdarna är till för alla boende och får gärna användas för arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna. Gårdsfester måste dock vara avslutade senast kl. 22.00.

Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till fläckar eller på annat sätt skadar fastigheten. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

Om du röker på gården se till att röken inte går in i någon annans lägenhet och ta med fimparna från gården.

 

Grillning

Använd gärna föreningens grill men glöm inte att städa ur den efter dig. Försök ställa grillen så att röken inte stör andra. Grillning på balkongen är inte tillåtet.

Avfallshantering

Var noga med sopsorteringen, det som föreningen inte har sortering för måste du själv transportera bort.

Källar- och vindsförråd

Till varje lägenhet hör ett källar- och ett vindsutrymme. Gångarna ska hållas fria från saker.

Husdjur

Innehavare av husdjur ansvarar för att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Husdjur får inte rastas på gården.

Fest

Förvarna alltid dina grannar om du ska ha fest genom att sätta upp en lapp i trappan, gärna i god tid innan festen. Visa hänsyn till dina grannar och sänk volymen efter 22.

Elektriska installationer och VVS-installationer

Alla fasta elektriska installationer skall vara utförda av behörig elektriker. Inga förändringar får göras i proppskåp utan styrelsens skriftliga tillstånd.

Inga arbeten på fastighetens rör: värme- vatten-  avlopps-eller ventilationssystem får göras utan styrelsens skriftliga tillstånd.

Försäkring

Föreningen har tecknat en gemensam försäkring för bostadsrättsinnehavare hos Ossén. För villkor kontakta styrelsen. Självrisken står varje lägenhetsinnehavare själv för.

Städdagar

Föreningen anordnar vid behov gemenskapsdagar och då vi fixar sådant som behöver fixas på de gemensamma ytorna och då är det angeläget att alla deltar.