Områdets historia

Områdesbeskrivning Nedre Johanneberg
Göteborg antog en stadsplan 1864 som sträckte sig upp till Götaplatsen. Stadsplanen var av Haussmansk stil som byggde på rätvinkliga kvarter och monumentala gator, något som inte lämpade sig för det kuperade området Johanneberg.

1904 utarbetades en första stadsplan för området, den reviderades 1917 av stadsingenjör Albert Lilienberg och byggnationen påbörjades 1924.

Albert Lilienberg hade som ambition att utforma kvarters- och gårdsrum som liknade områdets natur. Samtliga kvarter omgavs av terrasser, naturstensmurar och trappor som tillsammans bildade förträdgårdar. Förträdgårdarna kring varje kvarter ansågs som mycket viktiga för gatumiljön och kom att bli en förebild för dåtidens arkitektur. En hel del av dessa förträdgårdar är numera parkeringsplatser.

Längs Gibraltargatan exploaterades området mer än vad planen från 1917 medgav, därför lämnades en öppen parkyta vid Wijkandersplatsen.

Nedre Johanneberg är en unik miljö med slutna bostadskvarter av rött tegel i stilen Nordisk klassicism. Området ingår i kommunens bevarandeprogram och är kulturminnesmärkt. Stadsdelen har fått sitt namn från Johannebergs landeri. Det ligger i ena änden av Johannebergsgatan och har idag adressen Södra vägen 61.

Nedre Johanneberg är uppdelat i sju kvarter. Första kvarteret började bebyggas vid Terrassgatan och man fortsatte att bygga söderut utefter Viktor Rydbergsgatan och Gibraltargatan. Samtliga fastigheter fick benämningen Johanneberg. Det sista kvarteret färdigställdes år 1938 vid Lagerbringsgatan, tvärgata till Viktor Rydbergsgatan.

Samtliga kvarter i Albert Lilienbergs stadsplan för Nedre Johanneberg är namngivna efter fågelarter: Johanneberg 1 (Kvarteret Näktergalen), Johanneberg 2 (Kvarteret Taltrasten), Johanneberg 4 (Kvarteret Göken), Johanneberg 5 (Kvarteret Tofsmesen), Johanneberg 6 (Kvarteret Blåmesen), Johanneberg 7 (Kvarteret Grönsiskan) samt Johanneberg 8 (Entitan).