Elbilsgruppen

Sverige har högt satta miljömål. Ett av dessa är att minska utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter med 70% senast år 2030 jämfört med referensåret 2010. En viktig komponent i detta är elektrifiering av fordonsflottan. För att elektrifieringen av fordonsflottan skall vara möjlig behöver antalet laddpunkter byggas ut. Enligt utredningar från Boverket kommer den huvudsakliga laddningen att ske (80%) i direktanslutning eller i närhet av bostad och arbetsplats. Nya krav på laddinfrastruktur kommer även att införas succesivt för att främja elektrifieringen. Dessa krav tillsammans med ett ökat intresse från medlemmarna inom Korshamnsvägens Samfällighetsförening resulterade i att styrelsen fick i uppdrag på årsmötet 2019 att undersöka möjligheterna till att skapa en säker och hållbar lösning för att medlemmarna i Korshamnsvägens Samfällighetsförening skall kunna ladda elektriska fordon. Styrelsen initieradeen arbetsgrupp under 2019 med målsättning att ta fram förslag och förutsättningar för att möjliggöra laddning av elektriska fordon inom Korshamns Samfällighetsförening. Gruppen definierade ett antal grundförutsättningar för att kunna arbeta, utifrån dessa förutsättningar påbörjades arbetet. 

Skalbar
Det skall vara möjligt att bygga ut laddpunkterna succesivt.

Framtidssäkrad
Lösningen skall bygga på en standard med öppna protokoll.

Kostnadseffektiv
Lösningen skall vara ekonomiskt anpassad för samtliga medlemmar inom Korshamns Samfällighetsförening,

Smarta laddpunkter
Genom att använda modern teknik och lastbalansering maximera antalet möjliga laddpunkter.

Laddningstyp
Kraven på laddning är minst normalladdning 16 A (3,7 kW).

Installation/Drift
Installation och eventuell drift skall utföras av företag med dokumenterad erfarenhet av denna typ av verksamhet.

Finansiering
Lösningen skall möjliggöra att första utbyggnaden kan göras med stöd från Naturvårdsverket.

Under 2019/2020 har ett arbete gjorts för att skapa de administrativa förutsättningarna för att möjliggöra utbyggnaden av laddpunkter på Korshamnsvägen. Detta har resulterat i att Korshamns Charging Ekonomisk förening har bildats för att sköta eventuell upphandling och drift av infrastruktur och laddpunkter. Två budgetofferter har tagits in för att kalkylera framtida kostnader. I ett nära samarbete med styrelsen för Korshamns Samfällighetsförening beslutat att genomföra en anbudsförfrågan på installation av laddpunkter. 

Vi har följande syfte med att genomföra anbudsförfrågan:

  • Utifrån våra förutsättningar få förslag på hur vi kan skapa maximaltantal laddpunkter som uppfyller våra förutsättningar.
  • Presentera ett kostnadsförslag till de medlemmar som är intresserade av att installera laddpunkter.
  • Utifrån de krav som finns på utbyggnad säkerställa att det finns en kostnadseffektiv och långsiktig finansiering av denna investering. 

Vi har för avsikt att inom kort att återkomma till dig med mer detaljerad information om kostnader och modell för utbyggnad laddpunkter för medlemmarna i Korshamns Samfällighetsförening. För att kunna planera utbyggnaden både på lång och kort sikt är vi beroende av att du svarar när förslaget presenteras. Om du har frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta någon av oss inom Korshamns Charging Ekonomiska Förening som har fått detta uppdrag av styrelsen.

Med vänliga hälsningar
Korshamns Charging Ekonomisk Förening 

Martin Bengtsson
Magnus Forsberg
Carina Arvidsson
Magnus Karlsson