Trivselregler

Trivselregler

Gäller alla boende i BRF Planeten Nr5 tillsammans med föreningens stadgar.


Ansvar för ordningen

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Det är föreningens medlemmars ansvar att se till att det finns en styrelse. Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset.

 

För vem gäller reglerna?
Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Det är ditt ansvar att se till att de även följs av familjemedlemmar, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare som utför arbete åt Dig.

 

Vad händer om trivselreglerna inte följs?
Följs inte trivselreglerna kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Styrelsen måste först anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

 

1. Allmän aktsamhet
Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

 

Vid skada som kräver omedelbar åtgärd
Dagtid vardagar kl. 07.00 – 17.00: Fastighetsskötare: 0708 – 10 71 20
Övrig tid: Securitas jourmontör: 08 - 657 77 00

Vid skada som inte kräver omedelbar åtgärd
Dygnet runt Järva Förvaltnings servicetelefon 08-517 844 31 eller
email: fel@jarvaforvaltning.se eller
via hemsidan: jarvaforvaltning.se

2. Säkerhet
Kontrollera att porten mot gatan går i lås efter in- och utpassering. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Lämna inte ut din portkod till utomstående. Släck efter dig i källaren och lämna inte källardörrar olåsta. Var försiktig med eld. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare och det är den boende som ansvarar för att den fungerar. Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

3. Gemensamma kostnader
Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

 

4. Gemensamma utrymmen – snöröjning, tvättstugan, källaren
Följande sköts av föreningens medlemmar: 
-Tvättstugan. Var och en som använt tvättstugan gör rent och snyggt efter sig.
- Källaren. Dessa sopas i samband med gemensam gårdsstädning vår och höst.
- Snöröjning på gården. Görs av fastighetsskötaren i mån av tid.

 

5. Balkonger, altaner

Balkonger/altaner får inte användas för:

-       Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering

-       Skakning av mattor eller dylikt.

-       Placera blomlådor innanför balkongräcket.

-       Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

-       Se till att hålla din altan/balkong fri från snö.

6. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

 

7. Tvättstuga
Föreningen har en tvättstuga, belägen på gården. Bokningsschema och särskilda trivselregler finns anslagna i tvättstugan.

OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

 

8. Cyklar och mopeder

Cyklar och mopeder ska förvaras på gården i cykelställen. Inte utanför porten eller i entréerna.

 

9. Barnvagnar

Förvaras antingen inne i lägenheten eller under tak i den vänstra delen av cykelstället på gården, inte i trapphusen eller entréerna.

 

9. Gården

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.
Gården får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna.

Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

Den som använder de gemensamma trädgårdsmöblerna och grillen ansvarar för att möblerna torkas av och grillen rengörs.

10. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter
Källsorterat avfall ansvarar du själv för att transportera till närmaste station.

Soptunnorna får endast användas för sedvanligt hushållsavfall (se mer nedan). Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i tunnorna. Lägg inte vassa föremål i soppåsen då någon kan komma till skada.

Grovsopor kan lämnas vid grovsophämtning som vanligen beställs i samband med gårdsstädning. Information om grovsophämtning lämnas till alla medlemmar på anslag i samband med städningen.

Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt. El- och elektronikavfall får bara lämnas i samband med grovsophämtning om så framgår av informationen. Annars ansvarar Du själv för att transportera avfallet till närmaste miljöstation.

Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i samband med grovsophämtning.

11. Källare, entréer och trapphus

I källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare. Gångarna ska hållas fria från föremål och får inte belamras enligt brandskyddsmyndigheten. Även förvaring i entréer och trapphus är inte tillåten ur brandskyddssynpunkt. 

12. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

 

13. Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården.

 

14. Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Under helger är motsvarande tider från kl. 23 på kvällen till kl. 9 på morgonen. Man bör därför t.ex. undvika att spela hög musik, köra tvätt-/diskmaskin eller använda dammsugare under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan.

Angående renovering och störningar se punkt 17.

15. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke och beviljas högst 2 år. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.

16. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster (ej utvändigt) samt inner- och ytterdörrar (ej utvändigt). Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme och ska vara tecknad av den boende.

17. Förändringar i lägenheten

Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång att bygga om i din lägenhet! Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Du måste informera styrelsen om arbetet innefattar ändringar av rörledningar för vatten, även element och handdukstorkar. Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

På denna hemsida finns instruktioner och formulär som ska användas.

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras vardagar under dagtid (kl. 8 - 17) men kan utföras under helger om berörda grannar har blivit informerade och gett sitt samtycke. En tidsplan skall alltid delges styrelsen.

18. Om Du tänker flytta

Information om rutiner som gäller vid överlåtelse finns under mäklarinformation på eGrannar. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Hantering av ansökan om medlemskap, överlåtelseavtal, kreditupplysningar mm sköts av SBC.

Lämna gärna kvar dessa trivselregler till den som övertar Din lägenhet!

Har Du frågor?

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.