Ordningsregler

Trivselregler BRF Säbyholm 1

 

Ni är hjärtligt välkomna till vår förening och vi hoppas att vi kommer att trivas tillsammans.  Inom föreningen har vi ett antal olika grupper som är ansvariga för vissa funktioner i fastigheten. Om du har specialkunskaper är vi tacksamma för hjälp!

 

Allmänt

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Mellan klockan 22.00 och 06.00 på vardagar och mellan klockan 23.00 och 09.00 på helger ska ljudnivån vara så pass låg att inte grannar störs. Om du ska ha fest ska grannar informeras i god tid innan.

För allas vår trevnad är det inte tillåtet att slänga snus och cigarettfimpar på marken kring husen.

 

Sopor slängs i de kärl som finns avsedda för kompost och hushållssopor. Plast- och pappersförpackningar, kartong, glas, metall, farligt avfall samt grovsopor skall köras till återvinningsstationen.

 

Cyklar/barnvagnar

Ska förvaras i förråd, eget eller gemensamt eller ställas prydligt vid sin entré.

Boende i Hamra brukar källaren i Hamra. Boende i Torpa och Låssa brukar källaren i Torpa.

 

Källarutrymmen  

Varje bostadsrätt har ett källarförråd som ska vara försett med lås.  

 

Uteplatser och övrig mark

Du har nyttjanderätt till din uteplats som är kopplad till din bostadsrätt, marken närmast våra hus tillhör föreningen, övrig mark tillhör samfälligheten. Ta hänsyn till grannar när du vistas på din uteplats och tänkt på att inte sprida privata tillhörigheter på gemensam mark där vi alla vill ha det snyggt och prydligt.

 

Kakelugnar  

Några av våra lägenheter har kakelugnar. Det åvilar dig som bostadsrättsinnehavare att tillse att du antingen har din kakelugn besiktigad och godkänd eller att kakelugnen är plomberad mot eldning. Föreningen bekostar och ansvarar för att beställa sotning av fastighetens rökkanaler.

 

Parkering

Varje bostadsrätt har tillgång till 2 parkeringsplatser. Bilar får inte parkeras på annan plats. Gäster kan använda sig av parkeringen kring Skolbyggnaden.

 

Byggnationer/renovering

Våra fastigheter är inom ett naturskyddat område vilket innebär att det inte går att bygga om hur som helst. Ansökan till styrelsen om inre ombyggnation eller renovering ska alltid göras i god tid inför varje byggnation/renovering påbörjas. En renovering ska också alltid tidsbestämmas tillsammans med styrelsen. Det år inte tillåtet att göra utvändiga förändringar på fastigheterna. El- och VVS-arbeten skall utföras fackmannamässigt och VVS-arbeten av företag med ansvarsförsäkring. Respektera tiderna som gäller under punkten ”Allmänt” ovan och visa i övrigt hänsyn till dina grannar och informera dem gärna.  Du ansvarar själv för kontinuerlig städning och bortforsling av material i samband med ombyggnader och reparationer.

 

Ska du montera en möbel eller tv på väggen in mot grannens lägenhet så tänk på att informera och fråga innan då ljudet från till exempel en tv kan störa.

 

Klagomål

Om du har ett klagomål på en medlem i föreningen så kan det mailas in till styrelsen. Då tas ärendet upp och styrelsen kan göra en inspektion och ge muntliga eller skriftliga varningar. I föreningens stadgar och i Bostadsrättslagen framgår under vilka omständigheter en nyttjanderätt av en bostadsrätt kan förverkas.

 

Nycklar  

Om du funderar på att byta lås till lägenheten. Tänk på att nyckeln till din ytterdörr är den nyckel som även går till gemensamt källarförråd. Kontakta därför styrelsen för att få tillgång till just vår nyckelserie.   

 

Styrelsens kontaktuppgift 

Styrelsen nås via e-post på: sabyholm1@gmail.com

 

Stadgar  

I din boendepärm finns stadgarna. Tänk på att det är föreningen som äger alla lägenheter och att det finns en fördelning mellan vad som är ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare och föreningens ansvar. Hur det ser ut framgår av stadgarna. I övrigt hänvisas till Bostadsrättslagen. Är du tveksam så kontakta styrelsen

 

Ännu en gång, hjärtligt välkomna till vår förening! Har du några frågor eller önskemål tveka inte att kontakta någon i styrelsen.

 

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen