Trivselregler

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Schougen

Senast uppdaterade 2022-10-19

Föreningens trivselregler beskriver vilka förväntningar som finns på dig bostadsrättshavare och boende i föreningen och vad du kan förvänta dig av dina grannar. Här hittar du också lite praktisk information samt tips om vem du ska vända dig till med olika frågor. Trivselreglerna gäller som ett komplement till föreningens stadgar.

För vem gäller reglerna?

Reglerna gäller inte bara dig, som bostadsrättshavare ansvarar du även för att övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster och hantverkare som utför arbete din lägenhet följer reglerna.

Vad händer om reglerna inte följs?

Om du som bostadsrättshavare inte följer reglerna kan det i allvarligare fall innebära att din bostadsrätt kommer att förverkas.

Har du frågor?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Aktsamhet med föreningens egendom
Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla medlemmar gemensamt. Om akut skada inträffar i huset, kontakta någon i styrelsen eller föreningens fastighetsskötare enligt anslag i porten.

Ansvar för lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten och ska på egen bekostad hålla denna i gott skick. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.

Till lägenheten räknas normalt golv, väggar och tak, inredning i kök (även kyl och spis) och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar.

Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar stora pengar och leder till stort obehag för den som drabbas.

Läs vidare under Renovera, förändra lägenheten.

Avfallshantering, miljöhusen
Föreningens avfall ska källsorteras i markerade kärl för olika avfallsprodukter som finns placerade i miljöhuset. Felaktig sortering medför extrakostnader för föreningen. Visa hänsyn till övriga medlemmar och tryck ihop dina kartonger så de tar mindre plats.
Krossa inte glas mellan 22.00 och 07.00.
Sopor får inte ställas ut eller ”mellan-förvaras” i trapphuset.
Grovsopor, vitvaror, möbler och farligt avfall ansvarar medlemmarna själva för att forsla bort.
När kärlen för återvinning är fulla kan du hjälpa till att hålla i ordning genom att använda kommunens återvinnings-station vid Drottningtorget mot Norra Vallgatan i stället för att du ställer ditt glas eller pappavfall på golvet.

Andrahandsuthyrning
Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke.

Begäran ska vara skriftlig och ska innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.
Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

Balkongerna
Balkonger får inte användas för permanent förvaring av diverse bohag som inte tillhör normal balkongmöblering.
Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket. Var försiktig när du vattnar det inte stänker på balkongen under sig.

Grillning med el eller gasol bör inte förekomma och då bara om närboende grannar gett sitt samtycke. Kolgrillar eller öppen eld inte får överhuvudtaget

Se till att balkongdörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och snösmältning.

Cyklar och andra fordon
Skrotcyklar och cyklar som långtidsförvaras ska du förvara i ditt eget vindsförråd. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer och mopeder som används ska förvaras i cykelrummen eller i cykelställen på gården.

Underlätta passage genom att inte parkera cyklar och mopeder framför portar in till fastigheten. Barnvagnar ska placeras i ”barnvagnsrummen” innanför hissen. Endast rullatorer får placeras i entrén, dock på sådant sätt att de inte hindrar fri passage.

Registrerade motorfordon får inte ställas på gården. Direktpassagen från gatan till gården är en utrymningsväg som alltid ska hållas helt fri för framkomlighetens skull. Där får ingenting placeras. Tänk även på att hålla hela vägen till soprummet fri för att sophämtningen ska fungera utan hinder.

Egrannar                                                                           
Sidan Egrannar används för att kommunicera inom föreningen. Det är också via Egrannar som styrelsen går ut med ev. brådskande information.

För din säkerhet                                                           
Kontrollera att ytterporten till fastigheten alltid går i lås efter in- och utpassering.
Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. - Var särskilt vaksam när du öppnar med din portkod.

Lämna inte vindsdörrar olåsta. Kom ihåg att stänga branddörrarna på vinden.

Var försiktig med eld och se till att
din lägenhet ska vara utrustad med
brandvarnare. Meddela gärna dina grannar eller styrelsen om du under en längre tid är borta från din lägenhet.

Förvara inga föremål som är brännbara eller är i vägen vid utrymning, t.ex. barnvagnar, i trapphusen.

Gården                                                                       
Gården får gärna användas för privata arrangemang. Om du planerar en större tillställning kan du boka gården genom bokningsappen Aptus Home. På så sätt kan vi undvika att stora arrangemang krockar.

När du bokar gården ingår också att du kan använda föreningens grill.
I grillen används bara kol (inte briketter!). Grillen tänds med den elektriska grilltändaren som finns i miljöhuset, grillen får inte tändas med tändvätska. När du grillat klart ska grillen svalna helt innan du tömmer ut askan och sätter tillbaka den i miljöhuset. Gör rent grillgallren efter dig.

Håll ljudvolymen låg efter kl. 22.00 så att du inte stör, många medlemmar har sina sovrum mot gården

Eventuella marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Ta själv bort utbrunna marschallburkar, och
eventuella stearin- och sotfläckar.

Låna gärna från förrådet av leksaker och lekfordon som finns i cykelkällaren. Samla ihop och lägg tillbaka alla leksaker när barnen lekt färdigt.

Gemensam lokal                                                               
Lokalen används för föreningens och styrelsens möten men kan också bokas av medlemmar via bokningsappen Aptus Home. Lokalen får dock inte användas som övernattningslägenhet.

Särskilda ordningsregler för städning och ordning finns anslagna i lokalen och precis som för gården gäller att ljudvolymen ska vara låg efter kl. 22:00.

Husdjur
Se till att ditt husdjur inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Skulle en olycka inträffa, plocka upp efter djuret. Hundar som skäller eller ylar så att boende störs kan betraktas som en störning.

Hissarna                                                                        
Stäng både hissdörr och gallergrind ordentligt så att hissen alltid är tillgänglig för den som kommer efter dig.

Ohyra, skadedjur                                                                
Den som påträffar skadedjur i sin lägenhet ska omedelbart anmäla det till styrelsen samt kontakta det bolag med vilket föreningen har avtal med om skadedjursbekämpning.

Om gemensamma kostnader                                                  
Var sparsam varmvattenförbrukningen och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning om vatten står och droppar. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.

Parabolantenn                                                                          
Det är inte tillåtet att sätta upp parabol-antenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

 Renovera, förändra lägenheten      

Visa hänsyn
Inget störande arbete får utföras mellan kl. 22:00 och 07:00. Meddela gärna dina grannar med ett anslag i trappan om du ska göra en större renovering. Städa själv bort byggdamm i trappan.

Behövs tillstånd?
Mindre förändringar som målning och tapetsering, att lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket kan göras utan att styrelsen behöver underrättas.

Dörrarna i trapphusen ska ha ett enhetligt utseende. Ska ytterdörren bytas till säkerhetsdörr, tänk på att den nya dörren inte ska avvika från övriga dörrar i trapphuset utseendemässigt, rådfråga alltid styrelsen.

Tillstånd behövs!
Det är medlemmens ansvara att ventilation fungerar eftersom den är gemensam för fastigheten. Det är extra viktigt att du inte vidtar några som helst åtgärder avseende frånluften i kök eller badrum utan att först rådfråga styrelsen.

Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas
bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

Störningar                                                                                 
Vi är varandras boendemiljö, bemöt dina grannar som du själv vill bli bemött.

Huset är gammalt och att visst ljud från dagligt liv hörs från andra medlemmar är ofrånkomligt. Däremot ska du inte behöva tåla ständigt festande och hög musik, missbruk, skrik och bråk eller hotfulla beteende från andra boende eller deras besökare.

Mellan klockan 22.00 – 07.00 hålls ljudvolymer på tv-apparater och musikanläggningar lägre och inga störande arbeten utförs.

Med hänsyn och sunt förnuft kan potentiella konflikter förebyggas. Meddela därför gärna dina grannar med ett anslag i trappan eller via Egrannar om du har något större firande hemma eller ska utföra någon typ av renovering som bullrar.

Skyldigheten att inte störa andra medlemmar gäller även i gemensamma utrymmen som trappa och tvättstuga. 

Tvättstugan
Föreningens tvättstuga finns i källaren med ingång från gården. Tvättstugan bokas via appen APTUS HOME eller genom bokningstavlan i tvättstugan. Ordningsregler för tvättstugan finns anslagna i tvättstugan. 

Vindsförråden                                                         
På vinden får du förvaras personliga tillhörigheter i det förråd som tillhör lägenheten. Undvik dock att förvara stöldbegärlig egendom på vinden.

Lägenhetens förråd ska vara låst även om förrådet är tomt. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras.