Trivselregler

Här är 18 punkter om ordning och reda. Punkter som styrelsen har beslutat ska gälla i brf Schougen för att bibehålla trevnaden i huset.

För vem gäller reglerna?

Det är styrelsen som har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Men alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Att bo i bostads-rätt innebär inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar! Ordningsreglerna gäller även övriga familjemedlemmar liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster och hantverkare som utför arbete i lägenheterna.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och medlemmarna kan dock inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste medlemmen alltid först anmanas att följa reglerna. Om medlemmen trots detta inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har du frågor?

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar. Kontakta styrelsen om du saknar dem.

1. Om allmän aktsamhet
a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. 
b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

2. Om säkerhet
a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. 
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar med din portkod. 
c) Lämna inte vindsdörrar olåsta. Kom ihåg att stänga branddörrarna på vinden. 
d) Var försiktig med eld. 
e) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. 
f) Meddela grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från Din lägenhet.

3. Om gemensamma kostnader
Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning om vatten står och droppar. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.

4. Balkonger
Balkonger får inte användas för 
a) permanent förvaring av diverse bohag som inte hör till normal balkongmöblering.
b) skakning av mattor mm. 
c) grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke. 
Blomlådor skall placeras innanför balkongräcket. Se till att balkongdörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och snösmältning.

5. Mattpiskning
För piskning och vädring av mattor, sängkläder m m. finns piskställning på gården. Mattpiska finns i tvättstugan.

6. Hissen
Kom ihåg att alltid stänga hissdörren ordentligt. Tänk på att den som kommer efter Dig kan ha svårt att gå i trappor eller ha barnvagn och andra tunga saker med sig.

7. Tvättstuga
Föreningen har tvättstugan i källaren. Bokningschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.
OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna.

8. Cyklar, mopeder, barnvagnar och rullatorer
Cyklar och mopeder skall förvaras i cykelrummet/på gården/i cykelstället. Boende uppmanas också att inte ställa cyklar framför portarna för att hålla trottoarerna fria.
Barnvagnar ska placeras i "barnvagnsrummet" innanför hissen. Endast rullatorer får placeras i entrén, dock på sådant sätt att de inte hindrar fri passage. 
Registrerade motorfordon får ej ställas på gården. Direktpassagen från gatan till gården är en utrymningsväg som alltid skall hållas helt fri för framkomlighetens skull. Där får ingenting placeras. Tänk även på att hålla hela vägen till soprummet fri för att sophämtningen skall fungera utan hinder.

9. Gården
a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. 
b) Gården får gärna användas för privata arrangemang. Om Du planerar en större tillställning kan Du "boka" detta i almanackan som hänger i tvättstugan. På så sätt vill vi undvika att stora arrangemang krockar. Glöm inte att även informera grannarna! 
c) Marschaller skall placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

10. Avfallshantering
a) Föreningen källsorterar avfallet. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummet. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn. Felaktig sortering medför extrakostnader. Tag hänsyn till övriga boende tryck ihop dina kartonger. 
b) Sopor får inte ställas ut i trapphuset. 
c) Grovsopor. Samtliga boende ansvarar själv för bortforsling av soporna.
d) Vitvaror hämtas efter överenskommelse med kommunen.
e) Kommunen har även en återvinningsstation vid Drottningtorget mot Norra Vallgatan.

11. Vind
På vinden får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna skall hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare. Lås ska finnas på det förråd som tillhör Dig även om Du inte förvarar något där.

12. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

13. Husdjur
Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

14. Störningar
För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trappa och tvättstuga.

Några exempel på vad lagen säger om störningar: 
a) Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller musikinstrument eller ha TVn på alltför högt. 
b) Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten. 
c) Hundar får inte skälla eller yla så att boende störs. 
d) Det är alltid trevligt med en fest. Meddela gärna dina grannar med ett anslag i trappan. 

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Tvätt- och diskmaskiner skall inte köras under denna tid.

15. Andrahandsuthyrning
Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. 

Om uthyrningen skall pågå längre tid än två år skall hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

16. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras. 
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. 
En särskild bostadsrättförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

17. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. 
Om Ni planerar byta ytterdörr till sk. säkerhetsdörr kontakta styrelsen.

Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbete i lägenheten.

18. Om du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.