Miljö

Ett grönt tänk

För en bostadsrättsförening har det blivit en självklarhet att dra sitt strå till stacken – och ett hållbarhetsarbete skapar mervärden för både medlemmarna och för samhället.

När det gäller större investeringar för hållbarhet brukar klimatskal, ventilation, värmepumpar och solenergi pekas ut. Här har Brf Gruvan 8 genomfört väsentliga åtgärder på alla fyra punkterna.

KLIMATSKAL

Med klimatskal menar man de ytor som omsluter ett hus uppvärmda ytor; tak eller vindbjälklag, ytterfasad, fönster, dörrar samt källare och grund. Ju bättre isolerat desto mindre energiförluster. Gruvan 8 är en äldre fastighet med kraftiga tegelväggar och äldre men välbyggda fönster. Källare, trapphus och vind är inte uppvärmda. I samband med återuppbyggnadsarbetet har vi på flera sätt förbättrat klimatskalet. Ett är vindbjälklaget som erhållit en helt annan utformning än tidigare och därigenom fått väsentligt förbättrat U-värde. De nya ytterdörrarna till lägenheterna är inte bara tystare utan har även ett mycket mindre energiläckage. Även de fönsterarbeten som genomförts bör påtagligt ha minskat energiläckaget. I lokalerna i markplan/källarplan så har golven i viss utsträckning fått annan utformning som varit isolerande och energibesparande.

VENTILATION

Ventilationssystemet förbättrades väsentligt redan 2013-2014. I samband med återuppbyggnaden togs ytterligare steg. Alla ventilationskanaler är tätade och nya tryck- och temperaturstyrda fläktar sitter på samtliga skorstenar. Det här gör att vi kan hålla ventilationen på exakt de nivåer som föreskrivs och som vi behagar, vilket gör att energispillet tydligt minskat. OVK protokollet får betecknas som exemplariskt. Därtill har vi i samband med återuppbyggnaden installerat ett värmeväxlarsystem som tar tillvara stora delar av värmen i frånluften och återför den via tilluften.

VÄRMEPUMPAR

Med en värmepump kan er bostadsrättsförening utnyttja vår största energikälla; solen. Solen värmer upp luften, jorden och berggrunden och den värmen kan man tillgodogöra sig med hjälp av en värmepump. Brf Gruvan 8 installerade redan 2012-2013 två stora bergvärmepumpar kopplade till sju djupa borrhål. Anläggningen har tjänat fastigheten väl och i princip hela uppvärmningen av husets radiatorsystem erhålls genom bergvärme. Bergvärmepumparna förbrukar dock el och därmed är vi inne på den fjärde större investeringen.

SOLCELLER

På årsstämman 2020 beslutades om byggnation av solpaneler på byggnadens tak. Den här anläggningen är nu under våren 2021 installerad och börjar generera el producerad på Bondegatan! Huvuddelen av den el vi producerar kommer vi att själva förbruka men anläggningen är uppkopplad mot elnätet för att kunna leverera ut överskottet i systemet de timmar ett sådant uppstår. Anläggningen är beräknad för en lång livslängd och kräver minimalt underhåll.

CIRKULÄRT TÄNKANDE

Med cirkulärt tänkande avses att försöka återvinna och återanvända tidigare producerade produkter för att de på något sätt ska komma till användning igen. Brf Gruvan 8 har med sin satsning sedan förra året på utsortering och kompostering av matavfall tagit ett steg i rätt riktning.

MILJÖMÄSSIG OCH EKONOMISK HÅLLBARHET

Det finns många andra möjliga saker att tänka på och förhålla sig till för att nå miljömässig och samtidigt ekonomisk hållbarhet. Här är några.

Kvalitetsinvesteringar med lång hållbarhet. Om investeringar i byggnader och inredning görs med en lång tidshorisont, dvs satsningar på kvalitet, kommer detta göra att de får ett mindre klimatavtryck över tid. Det här var något vi hade för ögonen vid återuppbyggnadsprojektet. Byggprocesser och tillverkning av byggnadsmaterial genererar idag nästan lika mycket utsläpp som uppvärmning av fastigheter. Kortsiktighet på det här området är ett problem. Rent generellt skulle ett råd kunna vara att inte riva och bygga om i onödan.

Sammanhängande med detta är att sköta fastigheten i alla dess delar så att större operationer inte behövs. Med det avses att någorlunda kontinuerligt underhålla byggnad, inventarier och maskiner så att utbyte kan ske mer sällan och inte lika genomgripande.

En annan sak som alla kan bidra med är att hushålla med elektricitet och värme. Att släcka lampor när man går hemifrån är för de flesta en självklarhet men de riktigt stora energislukarna är de föremål och installationer som med hjälp av mer eller mindre direktverkande elektricitet värmer upp saker och ting. Att tänka på kan till exempel vara att stänga av golvvärmen i badrummen när man är bortrest samt under sommaren. Det är ändå fläktsystemet som torkar upp i badrummen medan golvvärmen är av komfortkaraktär. En annan sak är tork av tvätt. Där så drar torktumlaren fem (5) gånger så mycket energi som torkskåpet i tvättrummet för torkning av samma mängd tvätt i kilogram. Allra mest energibesparande är lufttorkning.

GRÖNSKA

En grön gård har förutom ett stort komfortvärde också ett ekologiskt värde. Växter som blommar vid olika tidpunkter stöttar pollinerande insekter. En fastighets hållbarhet har potential att öka om kloka investeringar görs i naturbaserade lösningar. Finns problem med dagvatten kan träd, buskar och växter minska dessa genom sitt drickande. Gruvan 8 har en betydande grönska på gården som vårdas ömt. De olika växterna blommar vid ett flertal tillfällen. En idé är att även sätta upp ett litet insektshotell.

På gården finns även en kompost där gårdsträdgårdens löv och kvistar komposteras liksom förkomna krukväxter från lägenheterna.

Styrelsen för Brf Gruvan 8 i juni 2021