Trivselregler

1. Som bostadsrättshavare skall Ni vara aktsam om och väl vårda både Er bostad och föreningens egendom i övrigt. Ni är enligt stadgarna skyldig att följa de föreskrifter som föreningen utfärdar. Detta gäller även Ert husfolk, gäster och eventuella hyresgäster.

2. Om skada skulle uppstå i bostaden, som är av sådan art eller omfattning att dess avhjälpande ej kan uppskjutas utan att huset, dess utrustning eller installationer tar skada, är Ni som bostadsrättshavare skyldig att omgående anmäla detta enligt anvisningar i Er bopärm. (Detta är nödvändigt för att försäkringar och garantiåtaganden skall gälla.)

3. Utan Era grannars medgivande bör Ni undvika att spika, borra, spela instrument eller musik på hög volym efter kl. 22:00 och före kl. 06:00. Tänk också på att vissa aktiviteter kan vara störande under dagtid.

4. Ni får inte bedriva yrkesmässig verksamhet i bostaden eller på bostadsrättföreningens fastighet i övrigt.

5. Mer omfattande förändring i bostaden eller utanför den, t.ex. på uteplatsen, får inte göras utan styrelsens godkännande.

6. För hushållssopor finns behållare i diskbänksskåp. Hushållssopor samt omfattande källsortering lämnas i någon av samfällighetens tre soprum. För övrig källsortering hänvisas till kommunens återvinningsstationer och för grovsopor hänvisas till kommunens återvinningscentral.

7. Bostadsrättshavare skall rätta sig dels efter de särskilda föreskrifter som utfärdas av styrelsen angående soprum, cykelrum och andra gemensamma utrymmen och ytor samt dels efter övriga av förvaltare/fastighetsskötare lämnade föreskrifter.

8. Har Ni husdjur av något slag, måste Ni se till att grannar eller kringboende inte blir störda eller ofredas.

9. Skyltning eller affischering på hus eller plank får inte göras utan styrelsens skriftliga medgivande.

10. Paraboler, antenner och staket m.m. får ej sättas upp utan styrelsens skriftliga medgivande. 

11. Inglasning av balkonger eller uppsättning av markiser får endast ske med styrelsens skriftliga godkännande.

12. Parkering av motorfordon, släp- eller husvagn inom fastigheten, utanför garageplatserna, får inte ske.

13. Infästning i fasad får inte ske utan styrelsens godkännande.

14. Grillning på balkonger, terrasser eller uteplatser får endast ske med elgrill och alltså ej kol- eller gasolgrill p.g.a. brandrisk och störande os.

15. Gård, trappor, källargångar, parkeringsplatser, hiss och entréer får inte belamras med skräp, cyklar, torkmattor etc. Trapphuset är nödutrymningsväg och får ej blockeras. Det innebär t.ex. blomkrukor, julgran, barnvagn, lekredskap inte får ställas upp i trapphuset.

16. Rökning i allmänna utrymmen såsom hissar, trapphus, korridorer, källarutrymmen, soprum och garage är förbjudet. Nedskräpning såsom fimpning från balkonger eller i allmänna utrymmen samt innergård är förbjudet.


17. Ovanstående föreskrifter skall också iakttagas av bostadsrättshavarens familj och gäster eller de som av bostadsrättshavarens inryms i lägenheten.