Ordningsregler

Allmänna ordningsregler för Brf Rustiken

Du som äger bostadsrätten har huvudansvaret för att alla som bor i lägenheten följer föreningens ordningsregler och stadgar. Ordningsreglerna gäller även för alla som besöker lägenheten.

Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten betecknas som förverkad och du tvingas flytta från lägenheten. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller.

Ordningsreglerna inriktar sig i första hand på boendemiljön med hänsyn till grannar och föreningen.

Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen för allas trivsel utfärdat följande ordningsregler:

Allmänt

1. Medlem är skyldig att känna till innehållet i föreningens stadgar.

2. Medlem ska vara aktsam om och väl vårda bostadsrättsföreningens egendom.

3. Medlem får ej använda lägenheten eller annat utrymme i bostadsrättsföreningen till annat ändamål än vad som är avsett.

4. Om skada uppstår inom fastigheten är medlem skyldig att omedelbart underrätta styrelsen och teknisk förvaltare.

5. Du får inte utan tillstånd av styrelsen göra stora förändringar i lägenheten som exempelvis att riva eller flytta väggar eller göra andra mer ingripande förändringar.

6. Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att förorening eller skada ej uppstår i föreningens eller enskild medlems egendom.

7.Störande ljud ska undvikas mellan kl 22.00 och 07.00. Till detta räknas höga röster i lägenheter, hög volym på musikanläggning, TV mm. Borrning med slagborrmaskin i lägenhet får endast utföras måndag-fredag mellan kl 08.00 och 18.00 och på lördagar mellan kl 10.00 och 16.00. Tänk även på att också visa grannarna hänsyn genom att undvika klampande i trappor i trapphuset och hård stängning av ytterdörr och fönster. Har du fest så informera grannarna i god tid innan om du tror att de kommer att störas. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från mellan kl 22.00 och 07.00

8. Grillning med kol och briketter i direkt anslutning till byggnader, dvs på balkonger är förbjudet. Grillning får ske på anvisad grillplats mellan våra fastigheter. Om du absolut måste grilla på balkongen bör du använda en elektrisk grill.

9. Medlem ska följa bestämmelserna beträffande ohyra i lägenhet samt vid upptäckt av ohyra omedelbart ta ansvar för att åtgärda detta.

10. Medlem får inte utan styrelsens medgivande ta bort häckar och träd.

11. Ny- och tillbyggnader av altaner, plank och staket samt övriga anordningar får uppsättas endast om de beträffande färg, form och utförande i övrigt godkänts av styrelsen.

Gård och gata

12. Du får inte parkera motorfordon så att framkomligheten hindras eller försvåras för utryckningsfordon, sophämtning, snöröjning, posthantering, grannar etc.

Vatten och avlopp

13. Avlopp i kök och badrum får inte tillåtas slamma igen. Droppande kranar skall åtgärdas. Beställning om åtgärdande/rensning kan göras via vår tekniska förvaltare Svefab till gängse taxa.

14. Medlem ska vara uppmärksam på tätskikt i badrum - särskilt på tätskiktets skarvar och överlappningar invid och bakom badkar.

Avfallshantering

15. Hushållssopor kastas i våra låsta soptunnor utanför byggnaderna. För avfall av större format, s.k. grovsopor (kartonger, gamla möbler, emballage spill eller liknande) ställs containrar ut 1 gång per år i samband med vårstädning.

Allmänna utrymmen

16. Personliga tillhörigheter får endast förvaras på avsedd plats i källarna. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare. Barnvagnar ska förvaras i barnvagnsboden/barnvagnsrum eller i ens egen lägenhet pga brandrisk.