Ordningsregler och viktig information

Bostadsrättsinnehavaren ska vara aktsam om och väl vårda både bostad och föreningens egendom. I övrigt, enligt stadgarna, är boende skyldig att följa de föreskrifter som föreningen utfärdar. Detta gäller även övriga boende i bostadsrätten samt gäster och eventuella hyresgäster.

- Om skada uppstår i bostaden, som är av sådant slag eller omfattning att dess avhjälpande inte kan vänta utan att huset, dess utrustning eller installationer tar skada är boende skyldiga att omgående anmäla detta till styrelsen.

- Utan grannars medgivande bör boende undvika att efter kl 22.00, utföra hantverk eller annan aktivitet som kan störa övriga boende. Tänk också på att vissa aktiviteter kan vara störande även under dagtid.

- Yrkesmässig verksamhet får inte bedrivas i bostaden eller i bostadsrättsföreningens fastighet i övrigt.

- Mer omfattande förändring i bostaden eller utanför den får inte göras utan styrelsens godkännande. Detta gäller även vid uppsättning av markiser, antenner, staket och dylikt samt uppförande av trädäck eller liknande. 

- Studsmattor får ställas upp på till lägenheternas tillhörande tomter. Bostadsrättsinnehavaren är då fullt ansvarig för studsmattan. På föreningens övriga mark är dock studsmattor förbjudna.

- Det är förbjudet att ställa ut sopor. Källsorterade sopor lämnas i respektive kärl. Övriga sopor lämnas hos kommunens miljö- och återvinningsstationer.

- Påminnelse- och förseningsavgift tas ut enligt gällande regler/lagar. För mer information kontakta föreningens ekonomiska förvaltare.

- Föreningen och dess styrelse sköter inte den tekniska förvaltningen av fastigheten. Medlemarna ansvarar för allt drift och underhåll av fastigheten.

- AKUTA ÄRENDEN (ex: inget vatten, elen fungerar inte, översvämning m.m.) då styrelsen kan kontaktas direkt.