Välkommen

Välkommen till Nya Hovås Samfällighetsförening
-
Samfällighetsföreningen förvaltar 2st gemensamhetsanläggningar i Nya Hovås.
Hovås GA68 (4st Gränder norr om Hovås Allé)
Delägare i denna GA är: Brf Boulevarden, Brf Solgränd, Brf Fritiden, Brf Hovås Terrass och Origo Hovås nr1 AB.
Innehållande:

  1. Inomkvartersgator inklusive      körytor, planteringar, sittplatser, ytor för cykeluppställning och      lekytor.
  2. Belysningsstolpar och      belysningspollare inklusive fundament, armaturer och erforderliga      ledningar.
  3. Anordningar för      omhändertagande och avledning av dagvatten omfattande dagvattenledningar,      dagvattenmagasin, nedstigningsbrunnar med sandfång och      dagvattenbrunnar.
             
     

Skintebo GA50 (2 st Gränder söder Hovås Allé)
Delägare i denna GA är: Brf Esplanaden och Brf Hovås Park
Innehållande:

  1. Inomkvartersgator inklusive      körytor, planteringar, sittplatser, ytor för cykeluppställning och      lekytor.
  2. Belysningsstolpar och      belysningspollare inklusive fundament, armaturer och erforderliga      ledningar.