Välkommen

Välkommen till Nya Hovås Samfällighetsförening
-
Samfällighetsföreningen förvaltar 2 st gemensamhetsanläggningar i Nya Hovås.
Hovås GA68 (4 st Gränder norr om Hovås Allé)
Delägare i denna GA är: Brf Boulevarden, Brf Solgränd, Brf Fritiden, Magnolia Projekt AB och Origo Hovås nr1 AB.

Innehållande:
a) Inomkvartersgator inklusive körytor, planteringar, sittplatser, ytor för cykeluppställning och lekytor.
b) Belysningsstolpar och belysningspollare inklusive fundament, armaturer och erforderliga ledningar.
c) Anordningar för omhändertagande och avledning av dagvatten omfattande dagvattenledningar, dagvattenmagasin, nedstigningsbrunnar med sandfång och dagvattenbrunnar. 

Skintebo GA50 (2 st Gränder söder Hovås Allé)
Delägare i denna GA är: Brf Esplanaden och Brf Hovås Park

Innehållande:
a) Inomkvartersgator inklusive körytor, planteringar, sittplatser, ytor för cykeluppställning och lekytor.
b) Belysningsstolpar och belysningspollare inklusive fundament, armaturer och erforderliga ledningar.