GA68 - Gränder

Hovås GA68 ( 4st Gränder norr om Hovås Allé)
Delägare i denna GA är: Brf Boulevarden, Brf Solgränd, Brf Fritiden, Magnolia Projekt AB och Origo Hovås nr1 AB.
Innehållande:
Inomkvartersgator inklusive körytor, planteringar, sittplatser, ytor för cykeluppställning och lekytor.
Belysningsstolpar och belysningspollare inklusive fundament, armaturer och erforderliga ledningar.
Anordningar för omhändertagande och avledning av dagvatten omfattande dagvattenledningar, dagvattenmagasin, nedstigningsbrunnar med sandfång och dagvattenbrunnar.        

Bifogade filer