Mäklarinformation

NEDAN FÖLJER SVAR PÅ EVENTUELLA FRÅGOR SOM UPPKOMMER:


BESTÄLLNING AV MÄKLARBILD:

För att beställa en mäklarbild krävs ett underskrivet förmedlingsuppdrag som bifogas i beställningsformuläret. Fullmakten i förmedlingsuppdraget skall omfatta att fullmaktsgivaren godkänner utlämning av personuppgifter. Mobilnummer till mäklaren/handläggare måste anges i handlingarna.

Vid frågor angående mäklarbild kontakta Fastum ABs ServiceCenter, måndag-fredag kl 07.30-16.00, tel nr: 90220.

Beställning av mäklarbild sker genom att ange "fastum mäklarbild" i adressfältet.


MEDLEMSKAP:

Föreningen upplåter genom medlemskap bostäder i föreningens fastighet till: 

MAKA/MAKE/SAMBOPAR för PERMANENT BOENDE och FOLKBOKFÖRD på adressen dvs föreningen godtar bara delat ägande mellan maka/make/sambopar.

OBS!

Föreningen godtar INTE delat ägande mellan Förälder/Barn.

Styrelsen beställer alltid en kreditupplysning på maka/make/sambopar som ansöker om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Styrelse kontrollerar även eventuella domar.

OBS!

Notera att kreditupplysningen/-ar för maka/make/sambopar måste vara helt UTAN ANMÄRKNING FÖR SAMTLIGA SÖKANDEN för att medlemskap ska beviljas. Vidare ska INGA fastställda DOMAR finnas för någon av de sökande.

Medlemsansökan innehåller in- och utträdesansökan och erhålles av fastighetsmäklaren.


JURIDISK PERSON: 

JURIDISK PERSON GODKÄNNS INTE som medlem i Brf Eken 14.


FASTIGHETSMÄKLAREN SKICKAR "ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP" OCH "ÖVERLÅTELSER" TILL:

Fastum AB, Box 3118, 169 03 Solna

eller

Ladda upp överlåtelser via denna länk: Fastum Mäklarservice


PANTFÖRSKRIVNINGSAVGIFT:

Pantförskrivningsavgift uppgår till 1,5 % av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Pantförskrivningsavgiften betalas av pantsättaren.AVGIFTSHÖJNING:
Årsavgiften höjdes med 18% fr o m 2024-01-01.


TOMTEN:

Brf Eken 14 äger tomten Taptot 3.
 

FIBERBREDBAND:

Gruppavtal för fiberbredband tecknat med Stockholms Stadsnät AB. Bostadsrätthavaren betalar 89 kronor per månad vilket debiteras via månadsavin. Fiberbredbandet ger internet med hastighet upp till 1000/1000 Mbit med patchkabel, något lägre med WiFi.

CYKELRUM 

Cyklar förvaras i någon av föreningens två (2) cykelrum.


FASTIGHETENS LÄGE:

Tunnelbana: station Karlaplan Röda Linjen uppgång Valhallavägen, Tessinparken. 

Buss: 54:an från Erik Dahlbergsgatan

Buss: 1:an, 4:an, 76:an från Valhallavägen

Coop Nära: finns på Erik Dahlbergsgatan. 

ICA och Sabis: finns på Fältöversten. 

Köpcentrum: Fältöversten vid Karlaplan. 

Lekpark: Tessinparken


TV:

Gruppavtal för TV tecknat med Tele2.

 

HISS: 
Fastigheten har hiss.

 

INRE REPARATIONSFOND:

Inre reparationsfond finns ej. 
 

KLASSIFICERING:

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

 

LÄGENHETERNAS STORLEK:

Uppgifter om lägenhetsyta (kvm) i mäklarbild avser alltid uppgifter som är registrerade i den ekonomiska planen för föreningen. En lägenhets registrerade ytstorlek i den ekonomiska planen kan avvika från lägenhetens faktiska ytstorlek.

 

FÖRDELNING EFTER LÄGENHETERNAS STORLEK:

1:or 13 st

2:or 13 st

3:or 5 st

 

HYRESLOKALER:

Brf Eken 14 har två (2) lokaler som hyrs ut till näringsidkare.

 

LÄGENHETSNUMMER:

Varje lägenhet i föreningen har i alla år haft ett i föreningen unikt lägenhetsnummer. Detta kommer även fortsättningsvis att användas av föreningen i administrativa syften.

Enligt nya regler från Lantmäteriet och lagen om lägenhetsnumrering (2006:378) ska alla lägenheter i flerbostadshus även ha en ny standardiserad form av numrering. Detta innebär att varje lägenhet i vår förening har fått ett nytt extra lägenhetsnummer som är unikt per adress men inte unikt i föreningen.

Dokumentet "Lägenhetsnumrering" som kan laddas ner under fliken Dokument beskriver mappningen mellan fyrsiffriga lägenhetsnummer och ursprungliga lägenhetsnummer. Notera att till exempel pantbrev kan vara utställda med referens till ursprungligt lägenhetsnummer.

 

PARKERINGSPLATSER:

Föreningen saknar parkeringsplatser.

LADDSTOLPAR:

Föreningen saknar laddstolpar men det finns ett antal laddstolpar utanför fastigheten.

 

RITNINGAR:

Föreningen tillhandahåller ej ritningar utan hänvisar till Stadsbyggnadskontoret på Flemminggatan 4. Alternativt kan man logga in med e-legitimation via Stadsbyggnadskontorets hemsida för att ladda ner ritningar över till exempel plan-, fasad-, sektions-, konstruktions-, vatten- och avloppsritningar.


VERKSAMHETSÅR:

Föreningens verksamhetsår överensstämmer med kalenderåret (1 jan - 31 dec).


ÖVERLÅTELSEAVGIFT:

Överlåtelseavgift uppgår till 3,5 % av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren.


ÅRSAVGIFT:

Årsavgiften betalas månadsvis i förskott.

____________________________________________________

STADGAR:

Gällande stadgar finns bifogad nedan.


ÅRSREDOVISNING:

Årsredovisning finns bifogad nedan.

__________________________________________________________ 

UNDERHÅLL OCH INVESTERINGAR I FASTIGHETEN:

2023 Nytt cykelrum tas i bruk. Minskat antalet nycklar så att samma nyckel (EJ kopieringsbar) går till fastighetens allmänna utrymmen.
Ny Port till fastighetens baksida (ståldörr klädd med ek) kompletterad med dörrautomatik och dörrcensor.
Installerat Passersystem, för ökad trygghet och säkerhet, med ej kopieringsbara taggar.
Elsäk 2022:3 Jordfelsbrytartest.
Trappsteg i betong utanför lilla cykelrummet ersatt med granit.
Nya stadgar (beslut nr 2 av 2).

2022 Isoler- och ljudglas monterat i kontorslokalen för att minska värmeförbrukningen. Stamspolning och filmning. OVK besiktning av lokaler. Ny Varmvattencirkulationspump. Ny sophantering på tomten; Två sopskåp i metall med sopkärl för matavfallsinsamling och hushållsavfall. Ny matta i trapphuset. Nedmontering av Telia Company ABs teleskåp med 311 gamla telefonledningar och 600 kg blyledningar. Ansökt och erhållit Bygglov för Ny Port till fastighetens baksida, monteras våren 2023. Stadgar uppdaterades och antogs av extra föreningsstämma (beslut nr 1 av 2).

2021 Fiber installerades, med två fiberpar om totalt fyra fibertrådar, i respektive lägenhet och valfritt rum. Installerades även fyra fastighetsautomationer.

Underhåll av tvättstugan dvs samtliga snickerier, väggar, tak och golv har målats. Installerat en rostfribänk samt kaklat bakom den rostfriabänken. I torkrummet finns två nya tvättvagnar och en ny arbetsbänk.

Nya stadgar uppdaterades 2020 men kunde antas av föreningsstämman först 2021 på grund av pandemin.  

Egen elmätare installerad till kontorslokalen. 

Uppmärkning av gasledningar i allmänna utrymmen enligt EU standard. Gasledningar har täthetskontrollerats. Okulärbesiktningar av gasrörledningar inomhus. Märkning väg fram till huvudgasavstängning. 

Fällning av Pilträd efter erhållet marklov. Fällning av Blodplommonträd. Stubbfräsning av båda träden.

2020 Byte av hela rörstråket i källarplanet bestående av kallvatten (KV), varmvatten (VV), varmvattencirkulation (VVC), värmesystemet (VS). Byte av samtliga stamventiler. Installerat ny styrmodul för styrning av undercentralen, fastighetens värmesystem. Injustering av fastighetens värmesystem. Asbestsanering av källarplanet. 

Miljöförbättring; Installation av Avgasare och magnetfilter för att minska syret i systemvätskan i värmesystemet för ökad energieffektivitet samt för att korrosion inte ska uppstå.

Installerat Säkerhetsdörrar. 

Genomförd fastighetsbesiktning och uppdatering av den underhålls- och investeringsplan från 2014 där fastighetens samtliga delar innehöll uppmätta mängder. Därefter digitaliserades underhållsplanen via datasystemet Planima.

Nytt kretskort till Flexit L4X ventilationsaggregat. Axialfläkten på vinden hjälper självdraget så kallat fläktförstärkt självdrag. Ny matning från elcentralen till fläkten på vinden. Installerat motorskydd samt ny arbetsbrytare. 

Energideklaration upprättad. 

Slamsugning av spygattgaller kring fastigheten. Omförhandlat avtal avseende ekonomisk förvaltning. Två låsbara anslagstavlor. Genomförd brandskyddsbesiktning. Tagit i drift molntjänsten BUS (Brand- och utrymningssystem) för egenkontroll var 3:e månad. Montering av pulversläckare, tilläggsskylt pulver, brandskylt släckare plan, Velos armatur pil ner, micropoint nödbelysning LED. Genomförd besiktning av fastighetens brandtätning. Fastigheten har därefter brandtätats. Infört digital bokning av tvättstugan via www.egrannar.se. Hisskydd i form av nålfiltsmattor som används i samband med renovering. Borttagning av rör och elkablar som inte nyttjas i elcentralen, pannrummet mfl platser. Samtliga säkringar i fastigheten är uppmärkta. Leverantörerna ombeds, ur miljösynpunkt, att fortsättningsvis skicka alla fakturor via Pdf-fil till scanningscentralen istället för per post.

Upprättat och antagit styr- och policydokument; Arbetsordning för styrelsen, Attestordning, Jävspolicy, Inköps- och upphandlingspolicy, Placeringspolicy, Brandpolicy, Ordningsregler för tvättstugan, Beslutslogg. 

Reviderat policydokumenten: Ordningsregler allmänna, Ansökan om tillstånd för renovering/ombyggnation. 

Styrelsen har uppdaterat stadgarna med avseende på ändringar i Bostadsrättslagen och Lag om ekonomisk förening. Stadgeförslaget har ännu inte föreslagits föreningsstämman på grund av Covid-19 pandemin. Gamla stadgarna gäller fortsatt.

2019 Ny underhållsplan upprättad. Stamspolning. OVK-besiktning av lägenheter och lokaler. Hissen erhöll ny korggrind med lås, en tät manuell viksamdörr.

2018 Renovering av fasad, tak och fönster. Byte av samtliga tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Renovering av stuprör. Ny belysning samt armatur utvändigt. Med anledning av införandet av GDPR inom EU upprättades en integritetspolicy.

2017 OVK-besiktning lokaler. Förbättringsarbeten av taksäkerhet.

2016 Radonmätning genomförs med godkända värden.

2015 Brandlarm uppsatt på alla våningsplan.

2014 Ny värmecentral, OTC, Nya radiatorventiler och termostater, tryckstegringspump. Hiss ombyggd av Amsler Hiss AB, maskineri, apparatskåp, schaktinfo, dörrlås, nödtelefon, lastkontroll, renoverad hastighetsbegränsare, fotocellist. Stamspolning.

2013 OVK-besiktning av lägenheter. Hemsida för föreningen upprättas via www.egrannar.se

2012 Ommålning av trapphuset.

2009 Modernisering av elsystemet i hela fastigheten. Stockholm stad drog in fiber i källaren.

2008 Elstammar byts till 3-fas. Balkonger renoveras och målas.

2005 Energifönster (ljud- och värmeisolering) installeras mot Erik Dahlbergsgatan.

2003/2004 Renovering av taket.

2002 Lokalerna renoveras. Bytt trasiga skifferplattor och undertakspapp, målat takets plåtdetaljer och monterat en ny gångbrygga på taknocken.

2000 Investerat sopfläkt på vinden. 

1999 Ombyggnad soprum, sopkarusell med sex säckar. I fastighetens entré renoveras väggarnas marmorerade ytskikt av konservator.

1996 Fasaden putsas. Ny värmeväxlare och ny cirkulationspump.

1993 Ombyggnad av avloppsstammar. 

1989 Fasad och balkonger. 

Bifogade filer