Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämma och har i uppdrag att förvalta föreningen och fastigheten. Styrelsen arbetar till exempel med frågor som rör föreningens ekonomi, årsavgift och underhåll av fastigheten.

Styrelsen är i lagens mening fastighetsägare och har därmed också skyldigheter att hålla fastigheten säker för boende, besökare och de som arbetar eller vistas i och runt fastigheten.

Styrelsen måste förutom att följa föreningens stadgar och bostadsrättslagen, lag om ekonomisk förening också följa de lagar och bestämmelser som rör fastighetsansvaret såsom miljöbalken, plan- och bygglagen, lagen om skydd mot olyckor, arbetsmiljölagen, kommunens ordningsstadgar, ellagen m.fl.

Eftersom styrelsen har ansvaret som fastighetsägare och också kan bli straffskyldig om man bryter mot lagen följer att styrelsen också måste ha möjlighet att besluta om och vidta åtgärder för att uppfylla sitt fastighetsägaransvar.

En vanlig och felaktig uppfattning är att man ska hänskjuta större investeringar eller underhåll till stämman för beslut. Men det är inte priset på åtgärderna som styr om det är stämman som ska besluta eller ej.

Styrelsen har ansvar för det löpande arbetet i föreningen. Alla underhållsarbeten på fastigheten och åtgärder för att öka säkerheten eller på andra sätt uppfylla myndighetskrav får och ska styrelsen besluta om. Att hänskjuta sådana frågor till stämman innebär att man inte tar sitt ansvar som styrelse.

Styrelsen har det operativa ansvaret för Brf Eken 14.

 

Årsvgiften  

Enligt bostadsrättslagen är det styrelsen som bestämmer avgiftens storlek. Fråga om höjning av årsavgiften är alltså INTE en fråga som beslutas av stämman.

 

Exempel på beslut

1) Att bygga om en uthyrd lokal och göra hyresgästanpassningar - Styrelsebeslut

2) Stamrenovering/stambyte - Styrelsebeslut

3) Att förändra bestyckningen i tvättstugan eller köpa in nya tvättmaskiner - Styrelsebeslut

4) Bygga nya lägenheter - Stämmobeslut

5) Bygga till nya balkonger - Stämmobeslut

6) Elfördelning - att gå från gemensam el till att var och en betalar för sin egen förbrukning - Stämmobeslut

7) Att bygga en bastu i föreningen - Stämmobeslut

 

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder en gång per månad eller när det finns behov. Mellan styrelsemötena verkställer styrelsen tidigare fattade beslut.

Styrelsen sammanträder inte under juli månad.

Ansökan om tillstånd för renovering/ombyggnad måste vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före ordinarie styrelsemöte. 

OBS! Det krävs tillstånd av styrelsen för att få påbörja renovering/ombyggnad.

Datum för ordinarie styrelsemöten:

Ej fastställt
 

STYRELSE

ORDINARIE LEDAMÖTER:

Felix Mörée, ordförande 

Kerstin Burén

Kajsa Falkner

Martina Palme

Line Verheij
 

SUPPLEANT:

Michel Rosta


VALBEREDNING::

Åsa Forseke, sammankallande

Vincent Ricknell