Information

SoKo samfällighetsförening förvaltar följande gemensamhetsanläggningar (GA)

GA:59 - Prismagaraget
innehållande 148 bilplatser (varav 67st EL-laddplatser), 8 MC-platser
Gemensamhetsanläggningen består av ett underjordiskt garage inklusive ramper och garageportar.
I anläggningen ingår följande:
- Väg för in- och utfart från Hedtångsvägen.
- Garagets byggnadskonstruktioner såsom ytterväggar, pelare, tak bjälklag, bottenplatta
- Garageportar med tillhörande installationer inkl. passersystem.
- Dörrar (inkl. lås,. och öppningssystem såsom armbågskontakter och passersystem) som avskiljer parkeringsutrymmet
- Till parkeringsutrymmet tillhörande anordningar såsom informations- och hänvisningsskyltar samt påkörningsskydd
- Utvändiga fasader på anläggningen.
- Ventilationssystem med frånluftsfläktar och av- och tilluftsgaller inklusive fläktarnas elförbrukning
- Brandskyddssystem och brandgasevakuering bestående av brandgasfläktar
- El-central inklusive belysning och laddstolpar för motorfordon med tillhörande ledningar till och med undermätare

GA:58 - SoKo-gården

Gemensamhetsanläggningen består av grönytor med tillhörande anläggningar inom kvarteret.
I anläggningen ingår följande:

- Växtbäddar, träd och övriga planteringar
- Belysningsutrustning inklusive elförsörjning.
- Fasta sittmöbler
- Lekplatsutrustning
- Cykelställ
- Räcken och stödmurar
- Hårdgjorda ytor för gång och cykel, samt lek- och aktivitetsytor
- Dagvattensystem inklusive fördröjningsmagasin och avledning fram till kommunens anslutningspunkter och övrigt som krävs för anläggningens funktion.