GA:58 Gårdsanläggningen

Gårdsanläggningen
Gemensamhetsanläggningen består av grönytor med tillhörande anläggningar inom kvarteret. I anläggningen ingår följande: 

  • Växtbäddar, träd och övriga planteringar
  • Belysningsutrustning inklusive elförsörjning.
  • Fasta sittmöbler
  • Lekplatsutrustning
  • Cykelställ
  • Räcken och stödmurar
  • Hårdgjorda ytor för gång och cykel, samt lek- och aktivitetsytor
  • Dagvattensystem inklusive fördröjningsmagasin och avledning fram till kommunens anslutningspunkter.
  • Utöver ovanstående anläggningar ingår sådana anordningar som krävs för att samtliga delar ska fungera, såsom kablar för elförsörjning, stöd för växter, brunnar, kantstöd etc. I gemensamhetsanläggningen ingår samtliga dagvattenanläggningar som är belägna under mark. Respektive fastighetsägare är var för sig ansvarig för dagvattenhantering från hustak via stuprör till dränering runt respektive byggnad, avgränsning sker efter transport till gemensamma ledningar/ brunnar.