GA:59 SoKo Garaget

SoKo Garaget (parkeringsanläggning)
Gemensamhetsanläggningen består av ett underjordiskt garage inklusive ramper och garageportar. I anläggningen ingår följande: 

  • Väg för in- och utfart från Hedtångsvägen.
  • Garagets byggnadskonstruktioner såsom ytterväggar, pelare, tak bjälklag, bottenplatta och andra konstruktioner markerat med rött på bilaga 2 till ÖK. Gårds bjälklag till och med tät-, värmeisolerings- och skyddsskikt mot ovan liggande gårdsplan (garagets tak). Under samt intill byggnader avgränsas garaget av ytskikt i tak, väggar och pelare, byggnadsdelarna hör till fastigheten.
  • Garageportar med tillhörande installationer inkl. passersystem.
  • Dörrar (inkl. lås,. och öppningssystem såsom armbågskontakter och passersystem) som avskiljer parkeringsutrymmet och Hedtångsvägen.
  • Till parkeringsutrymmet tillhörande anordningar såsom informations- och hänvisningsskyltar samt påkörningsskydd.
  • Utvändiga fasader på anläggningen.
  • Ventilationssystem med frånluftsfläktar och av- och tilluftsgaller inklusive fläktarnas elförbrukning.
  • Brandskyddssystem och brandgasevakuering bestående av brandgasfläktar och brandskyddsinstallationer såsom brandlarm och rökdetektorer.
  • El-central inklusive belysning och laddstolpar för motorfordon med tillhörande ledningar till och med undermätare som försörjer garageanläggningen. Laddstationerna ska ha individuella mätare så att elförbrukning endast belastar användaren.
  • Utöver ovanstående anläggningar ingår sådana anordningar som krävs för att samtliga delar ska fungera, såsom kablar för elförsörjning och kanaler för ventilation.