Ordningsregler och viktig information

Bostadsrättsinnehavaren ska vara aktsam om och väl vårda både bostad och föreningens egendom. I övrigt, enligt stadgarna, är boende skyldig att följa de föreskrifter som föreningen utfärdar. Detta gäller även övriga boende i bostadsrätten samt gäster och eventuella hyresgäster.

- Om skada uppstår i bostaden, som är av sådant slag eller omfattning att dess avhjälpande inte kan vänta utan att huset, dess utrustning eller installationer tar skada är boende skyldiga att omgående anmäla detta till styrelsen.

- Utan grannars medgivande bör boende undvika att efter kl 22.00, utföra hantverk eller annan aktivitet som kan störa övriga boende. Tänk också på att vissa aktiviteter kan vara störande även under dagtid.

- Yrkesmässig verksamhet får inte bedrivas i bostaden eller i bostadsrättsföreningens fastighet i övrigt.

- Mer omfattande förändring i bostaden eller utanför den får inte göras utan styrelsens godkännande. Detta gäller även vid uppsättning av markiser, antenner, staket och dylikt samt uppförande av trädäck eller liknande. Egen parabol är inte tillåtet i föreningen enligt stämmobeslut.

- Studsmattor får ställas upp på till lägenheternas tillhörande tomter. Bostadsrättsinnehavaren är då fullt ansvarig för studsmattan. På föreningens övriga mark är dock studsmattor förbjudna.

- Det är förbjudet att ställa ut sopor i trappuppgångarna. Källsorterade sopor lämnas i respektive kärl. Övriga sopor lämnas hos kommunens miljö- och återvinningsstationer.

- Barnvagnar, cyklar och andra lösa eller brännbara föremål får enligt lag inte förvaras i trappuppgångar eller utanför (utrymmet/gången mellan) källarförråden eftersom de riskerar att försvåra eller förhindra en utrymning vid brand. Brandfarliga vätskor skall förvaras enligt gällande lagar och normer.

- Cykelrummen är i första hand till för boendes cyklar och mopedrummet för boendes mopeder. Motorcyklar är ej tillåtna i dessa utrymmen p.g.a. ras-, vält- och brandrisk. Denna typ av fordon hänvisas till ordinarie fordonsparkering.

- Enbart el-grillar är tillåtna att användas på lägenheternas balkonger/ uteplatser. Öppna grillar och grillar/värmare drivna av gasol är ej tillåtna på dessa platser p.g.a. brand- och explosionsrisk. Vid all grillning på föreningens mark bör hänsyn tas till övriga boende och eventuell brandrisk.

- Parkeringsplatser (de två st. skyltade) vid lekplatsen är endast för på- och avlastning samt för handikappade som kommer på besök. Parkeringsbolaget Q-Park sköter om bevakningen att dessa regler åtföljs och eventuella bötfällanden.

- Påminnelse- och förseningsavgift tas ut enligt gällande regler/lagar. För mer information kontakta föreningens ekonomiska förvaltare BoVera Konsult, gäller både för boendet samt parkeringen.

- Föreningen, genom dess styrelse, sköter själva om den tekniska förvaltningen av fastigheten. Eventuella felanmälningar görs till ansvarig person i styrelsen inom det aktuella området se separat telefonlista i trappuppgångarna.

- Telefontider: Vardagar dagtid eller kvällstid dock ej senare än kl.19.00, undantag är AKUTA ÄRENDEN (ex: inget varmvatten, elen fungerar inte, översvämning m.m.) då styrelsen kan kontaktas dygnet runt.