Trivselregler, information och säkerhet

För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna ordningsregler. Att visa respekt och omtanke och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset och bostadsområdet ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Allmän aktsamhet
Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
Om akut skada inträffar, ta i första hand kontakt med fastighetsskötaren . Utanför kontorstid kontaktas fastighetsjouren (se anslag på entrédörren, eller sidan Kontakter och felanmälan).
Meddelanden till styrelsen kan lämnas i brevlådan i miljöhuset vid Slättängsgatan 21 eller genom e-post till Knutsbo.Lomma@gmail.com

Säkerhet
Kontrollera att entrédörrar och källardörrar går i lås efter in- och utpassering.
Vi har installerat taggar och porttelefon för ökad säkerhet och trygghet. Släpp därför aldrig in någon okänd i huset. 
Kravet på brandsäkerhet gör att inga föremål får förvaras i entré, trappuppgång eller källargång. Även en matta utanför lägenhetsdörren räknas som en risk vid en eventuell utrymning. Otillåtna föremål kommer att avlägsnas. Ta gärna kontakt med styrelsen angående förvaring av rollator. Alla källarförråd ska, även om de står tomma, vara försedda med hänglås.
Vid brand är du säkrast om du stannar kvar i din lägenhet, förutsatt att det inte brinner i den. Vänta till räddningstjänsten hjälper dig ut. Brandsläckare finns i källaren samt högst upp i trapphusen. Räddningsvägar och andra tillfarter till fastigheterna får inte blockeras. Se även bifogad fil "Skydda dig mot brand hemma".

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning kräver styrelsens medgivande. Ansökan om medgivande ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och uppgift om vem som ska hyra lågenheten. Enligt praxis är uthyrningstiden maximerad till 6 månader som eventuellt kan förlängas. Efter godkännande ska en kopia av upprättat andrahandskontrakt lämnas till styrelsen. Den som hyr ut har fulla ansvaret under hela andrahandsuthyrningen. Se även stadgarna §40. En extra avgift på 10 % av prisbasbeloppet per år tas ut av föreningen vid andrahandsuthyrning.

Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten (t ex nya golv, köksskåp, vitvaror - vid val av ny spis mm. tänk på att matningen till lägenheterna är 1-fas, avsäkring 25 A). Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, t ex om man vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Förändringar av ventilation, tex. installation av fläkt som ansluts till kanal eller ändring av inställning på frånluftsdon får inte göras. För vissa förändringar kräver kommunen bygganmälan. Alla installationer av el ska utföras av behörig elektriker. Vid renovering av badrum ska arbeten utföras på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande branschregler. Se även stadgarna §37.

Taggar (nyckelbrickor)/ Lås för bokning tvättstuga
Varje lägenhet är normalt tilldelad tre ljusgröna taggar med möjlighet att köpa till fler. Samtliga taggar är registrerade och ska överlämnas till köparen vid överlåtelse. Om taggar tappas bort, ska detta anmälas till styrelsen snarast för att dessa ska kunna spärras. De ersätts mot av styrelsen fastställd avgift. All passage i dörrar loggas med uppgift om ägare till taggen, dörr och tidpunkt.

Nyckel med tillhörande lås för bokning av tvättstuga tillhör lägenheten. Om nyckeln tappas bort får lägenhetsinnehavaren stå för kostnaden för nytt lås/ nyckel.

Hänsyn
För att alla ska trivas är det viktigt att vi tar hänsyn till varandra och undviker störningar. Hänsyn gäller dygnet runt, men man ska undvika störande ljud mellan 22.00 och 7.00. Meddela gärna dina grannar om du ska ha fest.
Särskilt störande arbeten, som t ex borrning, begränsas till tiden mellan 8.00 och 18.00 måndag -fredag. Lördagar och söndagar gäller tiden mellan 12.00 och 16.00. Meddela gärna grannarna inför omfattande renoveringar.
Hänsyn innebär också att man lämnar tvättstugan i det skick man själv önskar finna den och respekterar tvättiderna. Särskilda regler för vad du ska tänka på vid tvätt finns anslagna i tvättstugan.
Grillning med grillkol eller briketter får endast ske på grillplatsen vid pergolan mellan Slättängsgatan 21 och Industrigatan 5.

Husdjur
Hundar ska hållas kopplade inom föreningens område. Ägaren har ansvar för att djuren inte stör eller förorenar.

Avfallshantering
Se sidan Energi och miljö.

Ohyra
Kontakta vice värden om du upptäcker att det finns ohyra i lägenheten. Föreningen har ett avtal med Anticimex om sanering.

Övrigt
Kontakta styrelsen om du vill låna de klot för boulespel som inköpts av föreningen.
När du tecknar hemförsäkring är det bra att känna till att föreningen står för den särskilda bostadsrättsförsäkringen.
Inom föreningens område är parkering endast tillåten på markerade platser. Dessa platser får endast användas av den som tecknat hyresavtal med föreningen.
Våra parkeringsplatser är inte kopplade till någon lägenhet och vid eventuell försäljning av lägenheten erbjuds parkeringsplatsen till den som står först i kön till lediga platser.
Förlorad nyckel för bokning av tvättstugan ersätts mot en kostnad som betalas av medlemmen.

Vad händer om reglerna inte följs?
Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna, måste styrelsen alltid först anmoda medlemmen att följa reglerna. Om medlemmen trots tillsägelse inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning av bostadsrätten.

Bifogade filer