Stadgar

Stadgar

På årets föreningsstämma tas förslaget upp på nytt och kommer därmed beslutas. Längre ner på sidan finns förslagen.

Stadgar

Eftersom lagarna ändrats kommer våra stadgar ändras. På senaste stämman togs förslaget upp och vid nästa stämma 2024 ska vi fastställa detta beslut.

Gällande stadgar för föreningen har antagits i maj 2018 (och har registrerats av Bolagsverket 2018-07-19). Se bifogad fil.

Varför stadgar?
En ekonomisk förening styrs främst av lagen om ekonomiska föreningar. En bostadsrättsförening, som är en särskild typ av ekonomisk förening, styrs dessutom av bostadsrättslagen. Men dessa lagar reglerar inte allt som gäller i föreningen. Lagstiftaren har inte haft som avsikt att bestämma i detalj hur en förening ska styras, utan har givit vissa ramar inom vilka verksamheten ska bedrivas. Varje förening måste därför ta fram egna bestämmelser om hur just deras förening ska styras. Detta görs i föreningens stadgar. I vissa fall har lagstiftaren sagt att föreningen måste reglera frågorna i sina stadgar, i andra fall har föreningen själv valt att reglera saken i sina stadgar. Genom att en bostadsrättsförening blir medlem i HSB antar man också vissa grundkrav. Ett av kraven som ställs är att föreningen ska anta HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar. En bostadsrättsförening har möjlighet att anpassa HSB normalstadgar till den egna föreningens förutsättningar. HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar är väl genomarbetade och har funnits under många år.

 

Bifogade filer