Övriga faciliteter GA3

GA3 består av alla grönytor inom området, samt kvartersgator, områdets belysning, Götiska huset, återvinningshusen samt lekplatserna inom området.

*Innehållet i GA3:
Grönytor inom området
Kvartersgator inom området
P-platser inkl. erforderliga anordningar
Gångvägar & utvändiga trappor
2st lekplatser/samlingsplatser norr om Brf Kvarnbyterrassen
1st lekplats söder om Brf Kvarnbyterrassen
4st ÅV-hus samt Götiska huset
Bullerskärmar
Stödmurar
Del av Stödmur längs med Kvarnbygatan
Jordarmering längs med norra delen av Brf Kvarnbyterrassen
Hiss i trapphus B inklusive erforderliga anordningar på Brf Kvarnbyterrassen
Belysning inom området, stolpbelysningar och pollare
Anordningar för avledning/dränering av dagvatten
Fibernätet inom området fram till varje fastighet
Huvudentré till terrasshuset, inkl. erforderliga anordningar

GÖTISKA HUSET
Götiska huset är en del av Mölndals Övre Samfällighetsförening, och byggt som en gemensamhetslokal för hela området. Götiska Huset kan hyras av Samfällighetens medlemmar.
Huset byggdes 1824 och har nu restaurerats 2019. Götiska huset ligger utefter backen "Kråkan" i Mölndals Kvarnby och var den första skolan i Kvarnbyn. Den byggdes innan den allmänna folkskolan infördes genom en donation av bruksägaren Samuel Norberg.
För att kunna komma in på bokningssidorna för Götiska huset måste man vara medlem i föreningen och registrerad på hemsidan.