Historia

Området i Kvarnbyn där vi har föreningarna Brf Kvarnbyterrassen, Brf Kvarnbyfallet, Brf Rosendahl, Brf Mariedahl samt Brf Kvarnbytornet är en före detta industritomt i östra Mölndal, som tidigare ägdes av Hexion Speciality Chemicals Sweden AB fram till 2007.

Området kallades först för SOAB (Svenska oljeslageri-aktiebolaget) 1916-1996. Med första världskrigets början genomfördes en sammanslagning av de svenska oljeslagerierna och då bildades SOAB. Soab AB köptes 1996 av Mc Worther Technologies och efter ytterligare ett antal affärer, så blev namnet på Mölndals-anläggningen senare Hexion Specialty Chemicals Sweden AB. Våren 2007 lade det företaget Hexion ned anläggningen.

Området utgör grunden till själva Mölndal. Det var kring forsen som staden växte fram. Redan på medeltiden utnyttjades vattenkraften till att driva traktens kvarnar och i slutet av 1800-talet utvecklas Kvarnbyn till ett av Sveriges viktigare industriområden med papperstillverkning, textilindustri och oljeslageri.

Det som utmärker Kvarnbyn är bland annat den långa kontinuitet av verksamheter som pågått under flera århundraden, samt att den bevarade industrimiljön speglar den industriella utvecklingen från medeltid fram till idag. Hela området utgör en samhällsmiljö med industrilokaler, bostäder och institutioner vilket gör Kvarnbyn inte bara intressant på ett lokalt plan, utan för hela Sverige vilket riksintresset ger uttryck för.

Idag etablerar sig många nya företag kring forsen vilket kan ses som ytterligare en förlängning i den kedja av näringsverksamhet som pågått sedan 1300-talet. Alltifrån äldre tiders behov av kvarnar under jordbrukssamhället till staden Göteborgs grundande och dess behov av produkter som till exempel filtar och kläde. Senare, under 1700-talet, växte efterfrågan på papper och detta blev den huvudsakliga produktionen i Kvarnbyn. Med 1800-talet kom linoljefärgen och det första oljeslageriet etablerades.

Forsen
- Sedan medeltiden är detta själva förutsättningen för Kvarnbyns existens och framväxt. Hela området är baserat kring forsen som energikälla vilket fortfarande idag kan avläsas genom lämningar och spår som illustrerar användandet genom århundradena.

Industrimiljökaraktären
- Det viktiga är att den karaktäristiska industrimiljön bibehålls och att miljön inte blir alltför tillrättalagd i området.

Industribyggnaderna
- Byggnaderna kring forsen visar på olika industriarkitektoniska ideal då de är uppförda under flera olika tidsepoker. Allt från den förmodernistiska periodens röda tegelfasader, via funktionalismens putsade ljusa fasader, till den kemiska stålrörsindustrins ingenjörsbyggande under efterkrigstiden. Denna karaktäristiska mångfald är av värde för att påvisa områdets kontinuitet och utveckling och därför bör byggnadernas karaktärsdrag bevaras.

Gamla torget
- Tidigare var detta Mölndals centrum. Här bedrevs handel, och stadshuset var beläget på denna plats. Idag finns endast namnet kvar som en indikation på tidigare funktion. Området skulle vinna mycket på om en ny torgkänsla återskapades på platsen.

Fortsättning följer...........................