Ordningsregler

ORDNINGSREGLER, Brf Paviljongen Vallastaden

 

Ansvar för ordningen  

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna.

 

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna inriktar sig i första hand på boendemiljö med hänsyn mot grannar och bostadsföreningen och kompletterar föreningens stadgar. Reglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten.

 

Vad händer om reglerna inte följs

Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter, om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

 

Om allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset tag kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötare enligt anslag på anslagstavlan i porten.  

 

Om säkerhet

Kontrollera att entréporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via portkoden. Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

Var försiktig med eld. Se till att din lägenhet är utrustad med brandvarnare.

Vid framförande av fordon inom området, visa hänsyn och aktsamhet och tänk på att parkering endast är tillåten på anvisade platser.

 

Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

 

Felanmälan

Felanmälan av fastighetsärenden som rör föreningens gemensamma lokaler och som inte är akuta skall i första hand göras till styrelsen. Anmälan av akuta ärenden görs till FF Fastighetsservice AB. Om åtgärd gäller något i lägenheten som lägenhetsinnehavare ansvarar för kommer kostnaden att föras över på lägenhetsinnehavaren.

 

Balkonger och loftgångar

Balkonger/loftgångar får inte användas för

- permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkong-/altanmöblering.

- skakning av mattor, sängkläder mm.

- grillning, det är dock tillåtet på anvisad plats på innergårdarna.

Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket. Blomlådor får ej användas på loftgången.

Se till att balkongdörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

Det är tillåtet med möbler och växter på loftgången utanför den egna dörren. Dock måste det vara möjligt att enkelt ta sig till nästa lägenhet för bl.a räddningstjänst. Se därför till att ingenting står i vägen som gör det svårt att ta sig till nästa lägenhet.

 

Rökning

Visa hänsyn mot dina grannar. Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen i huset. Cigarettfimpar får inte slängas på marken.

 

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Barnvagnar, rullatorer och cyklar/mopeder får inte placeras i trapphusen. Cyklar förvaras i cykelställ på gården eller genom upphängning utanför lägenhetsdörren.  Det finns också möjlighet att, om plats finns, vinterförvara cykel vid förråden på plats utmärkt för barnvagnar.

 

Gård, vinterträdgård och allmänna utrymmen

Det är ej tillåtet att placera några lösa föremål i föreningens allmänna utrymmen eller lämna kvar skräp i gemensamma utrymmen, på gårdar eller utanför husen.

Vinterträdgårdarna är till för odling och vinterförvaring av växter. Vinterträdgårdarna är inte avsedda att vara festlokaler. Önskas festlokal hänvisas man till att boka sådan i felleshuset i sitt kvarter.

Vid grillning är det viktigt att man lämnar den gemensamma grillen i gott skick. Kol och aska skall tas bort och gallret skall rengöras.

Förråd

I förråden får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats. Brandfarliga vätskor t.ex. målarfärg, kemikalier eller gastuber får ej förvaras i förråden. Gångarna ska hållas fria från saker. Lösa saker utanför förråden riskerar att omhändertas. Man får endast använda förrådet som är avsett till sin egen lägenhet och är markerat med det lägenhetsnummer man har i föreningen (ej samma nummer som på lägenhetsdörren). Används ej rätt förråd kommer styrelsen att bryta upp förråd för att ge rätt lägenhetsinnehavare tillgång till sitt förråd. Förråd finns även utanför varje lägenhet. Dessa ansvarar varje lägenhetsinnehavare för och är en del av varje lägenhet.

 

Sophantering och återvinning

Hushållssopor slängs i sopnedkast runt om i stadsdelen. Återvinning görs i återvinningsrummet i parkeringshuset Flustret. Till detta behövs en tagg som fås genom tecknande av abonnemang hos Tekniska Verken.

 

Avlopp

I avloppen får endast det som är avsett att tas omhand i reningsverk spolas ner. Fett skall inte sköljas ner i avloppen, fett skall slängas i gröna påsen eller i hushållssopor. Fett härdas och samlas i avloppen och kan leda till stopp.

 

Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar och på innergårdar. Plocka upp djurets spillning.

 

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur.

 

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad/balkongräcke eller tak.

 

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från bostadsrätten. Skyldigheten gäller i bostadsrätten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, på loftgångar, i vinterträdgårdar och hiss. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 07 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör. Man bör också tänka på att stänga ytterdörrar försiktigt då grannar riskeras störas av ett alltför häftigt igenstängande eftersom husen skakar av detta.

 

Andrahandsuthyrning

Alla typ av andrahandsuthyrning skall ske enligt föreningens stadgar.

 

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

 

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.  

 

Har Du frågor

Dessa ordningsregler finns även på föreningens hemsida på egrannar.se. Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Styrelsens e-post är brf.paviljongen@outlook.com

 

 

2021-06-11 Styrelsen för Brf Paviljongen Vallastaden.