Mäklarinformation

Allmän information
Bostadsrättsföreningen är färdig och överlämnad från den 1/7-2018, dock kvarstår en hel del markarbeten samt parkeringsanläggningar i området, som ligger under Samfällighetens ansvarsområde, där Brf Kvarnbyfallet är delägare i med 23% i GA3 som bland annat omfattar ÅV-hus, markytor, vägar, belysning mm.
Föreningen består av 115 lägenheter fördelade på 6 trapphus.

Inflyttningstider
Inflyttningarna var mellan september-2017 till mars-2018 

Avgiftshöjningar 
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2020/2021.

Bredband 
Fastigheten har bredband och digital-TV via ComHem AB

Hiss
Fastigheten har hissar i alla trapphus.

Underhållsplan
Bostadsrättsföreningen är helt nybyggd. Underhållsplan upprättades under våren 2020 tillsammans med teknisk förvaltning.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1000 kr och betalas av säljaren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen. 

Kontaktperson
För mer information, kontakta Styrelsen i Brf Kvarnbyfallet via e-post: kvarnbyfallet@outlook.com

Bostadsrättstillägg
I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägget för alla 115 lgh, med ersättning till fullvärde, dock med en självrisk på 1 500 kr.
Försäkringen är tecknad hos Moderna försäkringar, för mer information kontakta styrelsen.
Dock måste ni som medlemmar teckna en vanlig hemförsäkring.
Länk till försäkringsvillkor (dock är villkoren i K402, punkt 6.2.2 ändrad till fullvärde, med en självrisk på 1 500 kr.

Vid Lägenhetsförsäljningar (Överlåtelser)

Vid 2:a handsförsäljningar åligger det säljaren och mäklaren att se till att följande åtgärder och information kommer till den nya köparens kännedom, samt att erforderligt material lämnas över.

 1. ÅVC-kort lämnas över från säljaren och kvitteras av den nya köparen.
 2. BoPärm (som tillhör lägenheten) lämnas över från säljaren och kvitteras av den nya köparen.
 3. Avläsning av varmvattenmätare (placerad i trapphusets VS-schakt) Avstämning görs av VV-mätarens ursprungs avläsning (föregående kvittenslapp från säljaren) I alla ursprungliga upplåtelseavtal finns texten "Till årsavgiften tillkommer debitering av preliminär avgift för varmvatten" Detta innebär att verklig avläsning/reglering utförs 1 gång om året.
  Priset är 70 kr/m3 varmvatten (inkl. moms)
 4. Tillse att EL-abonnemanget sägs upp och skrivs över på den nya köparen (kontakta Mölndal Energi) Utför gärna avläsning av EL-mätare (notera mätarställning), för att undvika framtida missförstånd. Kontakta någon i styrelsen för att komma åt EL-mätarna.
 5. Lämna över rätt antal nycklar och taggar (meddela styrelsen vid förlust av taggar, så att dessa kan spärras)
 6. Se till att köparen får till sig information om var tapeter, kakel och klinker mm förvaras, detta måste sparas under den 5 åriga garantitiden (fram till 2023-04-23).
 7. Lämna gärna över den ursprungliga kvittenslappen, där ÅVC-kortnummer mm finns angivet.
 8. Meddela även köparen vad gäller föreningens Stadgar & Trivselregler, så att det inte uppkommer några missförstånd vad gäller skyldigheter och rättigheter.
 9. Information om lägenheten har en inglasad balkong.
  • BRI är ansvarig för underhållet av inglasningen enligt samma grunder, som enligt stadgarna, gäller lägenhetens inre.
  • BRI ansvarar för skador på föreningens egendom till följd av inglasningen som sådan eller orsakas i samband med montering, användning, underhåll eller nedmontering av inglasningen, liksom för person- eller sakskada på tredje man eller dennes egendom till följd av montering, användning, underhåll eller nedmontering av inglasningen
  • Vid avflyttning, ska ansvaret för inglasningen övergå till den nya medlemmen, som flyttar in och det är BRI som informerar om detta.
  • Vid eget beslut om nedmontering av inglasningen är BRI skyldig att återställa balkongen/uteplatsen i det skick den var innan inglasningen gjordes och reparera eventuella skador på huset som uppkommit till följd av inglasningen.

Har ni som köpt lägenhet på överlåtelseavtal i Brf Kvarnbyfallet inte fått till er något av ovanstående så ombedes ni kontakta den föregående säljaren och/eller mäklaren.

Bifogade filer