Samfällighetsföreningen

Brf Kvarnbyfallet har andelar i 3st större gemensamhetsanläggningar inom området, samt 2st mindre.

SAMFÄLLIGHETEN = MÖS HEMSIDA
En samfällighet är ett antal fastigheter som har andel i en viss egendom och i området Kvarnbyterrassen är det 5st större fastighetsägare (bostadsrättsföreningar) som är medlemmar (delägare) 

Alla gemensamhetsanläggningarna i området (färgmarkerade ytor på bilden uppe till höger) förvaltas av en samfällighetsförening, som heter Mölndals Övre (MÖS)
Organisationsnummer: 717916-0234
Vid frågor till Samfälligheten, så skall det gå via vår förenings egen styrelse, med de representanter som vi har i Samfällighetsförening, se nedan


Följande personer sitter idag i styrelsen (år 2023) fram till maj-2024
Hans Norlén, ledamot, Brf Rosendahl
Patrik Johansson, ledamot, Brf Kvarnbyfallet
Robert Dutkiewicz, ledamot, Brf Kvarnbyterrassen
Hans Norlén, ledamot, Brf Kvarnbytornet
Liudmila Petrova, ledamot, Brf Mariedahl
Michael Olsson, suppleant, Brf Kvarnbyterrassen
Maria Persson, suppleant, Brf Rosendahl 
Bertil Hallman, suppleant, Brf Mariedahl
Susanne Cappelen, suppleant, Brf Kvarnbytornet
Frida Skogsborn, suppleant, Brf Kvarnbyfallet

Revisor: Emil Persson, Borevision


Så är det något som händer eller som är fel (inom de färgmarkerade områdena på bilden uppe till höger), då är det samfällighetsföreningen, som har ansvaret att åtgärda detta.
Styrelsen i samfällighetsföreningen arbetar på medlemmarnas uppdrag (5st medlemmar (Brf:er) inom området)

Styrelsen i samfällighetsföreningen får inte besluta om något som inte stämmer överens med anläggningsbesluten (GA).
En styrelse som bryter mot detta kan bli skadeståndsskyldig.
Vill föreningen göra annorlunda mot vad som finns beslutat i anläggningsbeslutet, måste man låta Lantmäteriet göra en ny anläggningsförrättning.

En samfällighetsförening är en demokratisk organisation med godkända stadgar där varje delägare har rätt att påverka. Verksamheten styrs av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Fattade beslut gäller även om inte alla är överens. Besluten kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Delägarna kan därför med god rättssäkerhet gemensamt fatta beslut om drifts- och underhållskostnader.

Om en föreningsstämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelsen har skett ta del av debiteringslängd, som utvisar det belopp som skall uttaxeras, vad varje medlem skall betala och när betalning skall ske.

PARKERING/GARAGE (AIMO PARK)
För att ställa sig i kö till garageplatser/parkeringsplatser kontaktar man AimoPark AB E-post: hyraplats@aimopark.se eller telefon: 0771-96 90 06 som administrerar p-platserna.
Öppettider: helgfria vardagar 8-17 (3:e torsdagen i varje månad stänger man 14:00)


Om ni upptäcker felparkerade bilar inom området, så skall ni omgående kontakta Aimo park, som sköter övervakningen.
Telefonnummer felanmälan: 0771-96 90 01
Eller kontakta kundservice: kundservice@aimopark.se


Avgiften 2022 för p-platser är enligt följande
Garageplats: 1 050 kr/mån
Carportplats: 735 kr/mån
MC-plats: 450 kr/mån
Öppen p-plats: 525 kr/mån
För EL-laddplatser tillkommer en förhöjd avgift utöver p-platsen på +170 kr/mån (+ elförbrukning)

1) GA1 som är Kvarnbygaraget med 42/194-delar. Kvarnbygaraget innehåller totalt 194 p-platser för bilar och 8 platser för MC. Detta innebär att föreningen har 42st p-platser i denna anläggning, placerade på vån 1 & 2 i garaget. 

2) GA2 som är Stationsgaraget med ca 23%-andel
Stationsgaraget kommer ungefär att totalt innehålla ca 112 garageplatser, ca 54 carportplatser och 54 öppna p-platser.
Detta innebär att föreningen har ca 26st garageplatser, ca 12 carportplatser och ca 12 öppna p-platser i denna anläggning.

3) GA3 som innefattar olika faciliteter inom  hela området, där Brf Kvarnbyfallet har 23/100-delar (23%) 
* Innehållet i GA3 sammanfattas enligt nedan

Förvaltare av alla dessa gemensamhetsanläggningar inom området kommer att bli Samfällighetsföreningen Mölndals Övre.

Gemensamhetsanläggningar inom området.

Är en anläggning som flera fastigheter har nytta av. För att en fastighet ska kunna fungera behövs ibland tillgång till anläggningar utanför den egna fastighetens gränser.


Det kan handla om vägar, garage, lekplatser eller vatten-och avloppsanläggningar mm. Dessa behov kan då tillgodoses genom att bilda en eller flera  gemensamhetsanläggningar, vilket görs inom området.

*Innehållet i GA3:
Grönytor inom området
Kvartersgator inom området
P-platser inkl. erforderliga anordningar

Gångvägar & utvändiga trappor
2st lekplatser/samlingsplatser norr om Brf Kvarnbyterrassen
1st lekplats söder om Brf Kvarnbyterrassen
4st ÅV-hus samt Götiska huset
Bullerskärmar
Stödmurar

Del av Stödmur längs med Kvarnbygatan
Jordarmering längs med norra delen av Brf Kvarnbyterrassen
Hiss i trapphus B inklusive erforderliga anordningar på Brf Kvarnbyterrassen
Belysning inom området, stolpbelysningar och pollare
Anordningar för avledning/dränering av dagvatten
Passersystem bestående av huvuddator och undercentraler
Fibernätet inom området fram till varje fastighet
Huvudentré till terrasshuset, inkl. erforderliga anordningar


4) GA5 som innefattar mindre del av kvartersgata i den södra delen av området. (se förrättningshandling, 23-andelar)

5) GA6 som innefattar mindre del av kvartersgata i den södra delen av området. (se förrättningshandling, 21-andelar)

Bifogade filer