Andrahandsuthyrning

En förutsättning för en andrahandsuthyrning är att du som ägare av bostadsrätten har varit permanent bosatt i föreningen. Föreningen tar ut en stadgeenlig avgift av medlemmen för andrahandsuthyrningen efter stämmobeslut under 2018. Avgiften baseras på 10% av prisbasbeloppet på  årsbasis och debiteras medlemmen månadsvis. För år 2023 är avgiften 403 kr/månaden. För år 2024 kommer avgiften hamna på 573 kr/mån pga rejäl höjning av prisbasbeloppet

Köp av bostadsrätt i föreningen för upplåtelse till annan är ej tillåtet, sådana medlemskap kommer avslås om man inte avser att bosätta sej i föreningen själv.


För att hyra ut i andra hand måste man alltid ansöka om tillstånd hos styrelsen. Annars riskerar man att förlora besittningsrätten av bostadsrätten. Styrelsen har rätt att neka om det anses att inte fullgoda skäl finns till att hyra ut. Som medlem kommer man också behöva bifoga kopia på hyresavtalet du tecknat med din hyresgäst som bilaga till ansökan för att få den godkänd.


Fullgoda skäl kan vara arbete eller studier på annan ort eller att du vill pröva ett samboförhållande. Tänk dock på att fullgoda skäl avtar med tid och inte för alltid ses som fullgoda.


Uthyrningen skall alltid vara tidsbegränsad. Tillstånd beviljas med max 6 månader åt gången. Se till att din ansökan om andrahandsuthyrning inkommer till styrelsen senast en månad innan påbörjad uthyrningsperiod.

Blanketter finns nedan för utskrift eller kan fås hos vicevärden.

Hyra andrahand - Hyresnämnden

Skälig hyra 2:a hand - beräkningskalkyl

Bifogade filer