Vad är en bostadsrätt?

Bor du i bostadsrätt? Här kommer juristens 5 tips som gör dig till en bättre bostadsrättshavare.

Blogginlägg   •   Jun 01, 2018 10:11 CEST

Bostadsrätten fungerar idag som bostad, pensionsförsäkring, investeringsobjekt, statussymbol, ångestklump och mycket mer. För många är bostadsköpet den största privata investeringen och risktagandet de någonsin kommer att göra. Trots detta är min uppfattning att många har ganska dålig koll på vad de köper och hur det fungerar att bo i en bostadsrätt. Till exempel har jag många vänner som tror att föreningsstämman bara är ett tillfälle för pensionärer att åtnjuta en fika tillsammans och raljera över närvaron på städdagarna. Därför kommer här mina 5 tips på hur du blir en bättre bostadsrättshavare. 

Har du några andra tips? Lämna en kommentar! 

1. Ha kunskap om vad är du faktiskt har köpt

Det framgår ibland att det enligt den allmänna uppfattningen råder tveksamhet kring vad en bostadsrättsförening faktiskt är. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med ändamålet att upplåta lägenheter med bostadsrätt till bostadsrättsföreningens medlemmar. En bostadsrättsförening har alltså en kooperativ karaktär vilket kan vara bra att tänka på.

En bostadsrätt är den rätt du som medlem har på grund av upplåtelsen i den ekonomiska föreningen. Rätten innefattar dels en nyttjanderätt till din lägenhet och dels en andelsrätt i föreningen. Nyttjanderätten har ingen tidsbegränsning och är en stark rätt som endast kan bli uppsagd på de grunder som anges i lag (förverkandegrunder). Att du har en andelsrätt betyder att du tillsammans med de andra medlemmarna äger bostadsrättsföreningens fastighet.

2. Känn till ditt ansvar, dina skyldigheter och dina rättigheter

Vilket ansvar har du då som bostadsrättshavare? Det är ditt ansvar att t.ex. inte störa din grannar och att iaktta sundhet, ordning och gott skick vid nyttjandet av din bostadsrätt. Eventuella gäster som du har ansvarar du också över. Vidare så ska du hålla din lägenhet i gott skick. Som bostadsrätthavare är även din primära skyldighet gentemot föreningen att betala årsavgiften/månadsavgiften. Gör du inte det kan bostadsrätten förverkas.

Föreningens ansvar gentemot dig och andra bostadsrättshavare är bl. a. att underhålla fastighetens mark och gemensamma utrymmen samt se till att otillåtna störningar inte förekommer. Bostadsrättsföreningen, d.v.s. styrelsen, ska även tillämpa likabehandlingsprincipen när de fattar beslut vilket betyder att de ska behandla lika fall lika och inte ge någon medlem en otillbörlig fördel på bekostnad av andra medlemmar.

3. Känn till var du letar efter svaren (regelverk)

Det finns ett par centrala regelverk som är bra att hålla koll på som bostadsrättshavare, föreningens stadgar, bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. I stadgarna finner du bestämmelser som gäller just din bostadsrättsförening. De kan bara ändras genom två stämmobeslut följt på varandra. I bostadsrättslagen hittar du bestämmelser om bl. a. övergång av bostadsrätt och vilka rättigheter och skyldigheter du som bostadsrättshavare har mot föreningen och grannar. I lagen om ekonomiska föreningar regleras istället bl. a. hur en stämma ska gå till, vilka regler styrelsen har att förhålla sig till och dylikt.

4. Lär dig om hur en förening funkar

Föreningen utgörs av dess medlemmar. Som medlem har du störst möjlighet att påverka föreningen genom att närvara på stämman som är föreningens högst beslutande organ. På stämman kan du rösta på framlagda förslag och själv inkomma med motioner. De flesta besluten på stämman fattas med majoritet vilket innebär att det är en typ av demokratistyre i liten skala. Det betyder att det kan vara svårt att ensam driva igenom förslag eftersom förslagen behöver vara förankrade hos en majoritet av medlemmarna.

På stämman kan du därutöver utöva viktigt inflytande genom att välja en styrelse. Styrelsen företräder bostadsrättsföreningen utåt och sörjer för den löpande förvaltningen. Den löpande förvaltningen innebär bl.a. att styrelsen ansvarar för, och beslutar om, underhåll och reparationer av fastigheten. Vidare bestämmer styrelsen över hur stor årsavgiften ska vara. Styrelsen har därmed ett stort ansvar och behöver, inom ramen för sina ansvarsområden, inte konsultera medlemmarna när de fattar beslut. När styrelsen väljs får de ett förtroendeuppdrag och ett mandat att fatta beslut i de här frågorna. Din investering, andelen i fastigheten, förvaltas alltså delvis av styrelsen och det är bland annat därför det är viktigt att närvara på stämman.

Som medlem har du också möjlighet att själv engagera dig i styrelsen.

5. Vässa den specifika kunskapen som är relevant för dig (parkering, förråd och uteplats)

Är det så att du vid köp av bostadsrätten fått utlovat att det ingår parkering, förråd och uteplats kan det vara bra att veta på vilka grunder dessa hör till din bostadsrätt och under vilka former du kan använda dem. Ofta upplåts de inte tillsammans med bostadsrätten utan utgör olika typer av nyttjanderätter, som lokalhyra eller lägenhetsarrende, vilket innebär att föreningen kan säga upp dem. Vilken typ av nyttjanderätt det är påverkar också uppsägningstider och eventuell besittningsrätt för nyttjanderätten.

Skulle det vara så att parkeringen, förrådet eller uteplatsen istället är upplåten med bostadsrätten så framgår det i så fall av det ursprungliga upplåtelseavtalet. Vid dessa fall är nyttjanderätten kopplad till bostadsrätten och är därmed avsevärt mycket starkare än andra nyttjanderätter.

6. (EXTRA) Vet vem du kan kontakta för att få hjälp

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.